Златева: Предсдателството не е повод политическия живот да спре

Заместник-председателката на БСП Деница Златева, която е бивш вицеп­ремиер по европ­ред­седател­с­т­вото в кабинета „Гер­джиков” заяви пред “Хоризонт“, че през след­ващите шест месеца ще се дис­кутират теми като бъдещето на Евросъюза, многогодиш­ната финан­сова рамка и рефор­мата на общата европейска сис­тема за предос­тавяне на убежище (т. нар. Дъб­лин­ски рег­ламент). Златева под­черта, че Бъл­гария има особен интерес към запаз­ване на кохезион­ната политика и към продъл­жаване и запаз­ване на общата селско-стопанска политика, както и към въп­росите за Запад­ните Бал­кани.

В комен­тар относно планирания вот на недоверие, който БСП ще поиска, Златева комен­тира: „Историята поз­нава случаи, в които по време на пред­седател­с­тво е имало избори, и то съв­сем пресни. Така, че пред­седател­с­т­вото е изк­лючително важен национален приоритет, но той не може да доведе до това нор­мал­ния демок­ратичен пар­ламен­тарен живот за шест месеца да затихне. Нор­мално е всяка една опозиционна сила, в случая БСП, когато вижда, че има слабости, има дефицити, да изпол­зва кон­с­титуцион­ното си право, какъвто в случая е вотът на недоверие”.