Скандалът с арестуваните български лекари може да стигне до Брюксел

Скандалът с арестуваните български лекари може да стигне до Брюксел

Организаторите на без­п­лат­ните профилак­тични прег­леди от Културно-информационния цен­тър в Босилег­рад нас­тояват и Брюк­сел да вземе отношение по инцидента със задър­жането на бъл­гар­с­ките лекари, заяви за Би Ти Ви дирек­торът на цен­търа Иван Николов. От бъл­гар­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво вече съоб­щиха, че пос­ланикът ни в Бел­г­рад Радко Влай­ков е получил инс­т­рук­ции от минис­търа на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева да пос­тави въп­роса пред сръб­с­ките власти. От ВМРО пък заявиха, че заради скан­дала евродепутатът Ангел Джам­базки ще внесе в понедел­ник сиг­нали до Европейс­кия пар­ламент и до Еврокомисията.

Както телевизията съобщи трима бъл­гар­ски лекари бяха задър­жани над 5 часа в Босилег­рад преди ден по време на хуманитарна мисия за оказ­ване на без­въз­мез­дна медицин­ска помощ на мес­т­ното население.