В 48 села в Северозапада не спира обществен транспорт

В 48 села в Северозапада не спира обществен транспорт

Няма и процедура за обсъждане с гражданите на планирани промени на автобусните линии и маршрутните им разписания

За хората в 48 населени места с общо 8 754 жители не е осигурен обществен транспорт. За други 43 населени места с 6 878 жители има транспортни връзки под 5 дни в седмицата, което затруднява достъпа до работа, административни, здравни и образователни услуги, предупреди одит на Сметната палата. При одита са установени съществени пропуски и слабости както в нормативната уредба на обществения пътнически транспорт, така и в действията на отговорните органи и институции. Транспортните проблеми в Северозападния район са анализирани заради това, че районът е с трайно най-ниско равнище на развитие и заема последно място в класацията на районите в ЕС по показател БВП на човек от населението. Районът обхваща териториите на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Като цяло, районът е слабо населен, в определени части е с характер на обезлюдена територия. Общините на територията на петте административни области в Северозападния район са 51. От 2014 до 2016 г. 33 от тях получават държавна субсидия за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и гранични райони. Общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдени транспортни схеми - републиканска, областни и общински. Републиканската транспортна схема се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните транспортни схеми - от съответните областни управители и общинските транспортни схеми - от общинските съвети. За разработването и утвърждаването на транспортните схеми е установено, че термините в нормативната уредба, с които се описват процесите по разработване и утвърждаване на транспортните схеми, са дефинирани неясно, непълно и не осигуряват еднозначно тълкуване. Липсва нормативно изискване за координация между трите вида транспортни схеми и няма обобщена база данни за извършваните превози по тях. Няма процедура за обсъждане с гражданите на планирани промени на автобусните линии и маршрутните им разписания. Това лишава процеса от възможност да бъде съобразен с интереса на ползвателите на услугата. При възлагането на обществени превози на пътници става ясно, че изискванията не са спазили общините Белоградчик, Враца, Вършец, Кула, Мездра и Плевен, в резултат на което са лишили превозвачите от възможността за получаване на компенсации и са създали риск за превозната услуга.