Спринт с тежки ученически раници си спретнаха родители и омбудсман

Спринт с тежки ученически раници си спретнаха родители и омбудсман

На чужд гръб и 10 ученически раници са малко. Под този нас­лов майки се натовариха с теж­ките ученически раници, за да покажат на инс­титуциите какъв е товарът върху децата и да им припом­нят, че проб­лемът не е решен и те нас­тояват Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН) да намери адек­ватно решение. Над 150 000 ученици от 5 до 7 клас са засег­нати от теж­ките раници. Децата имат по около шест часа, а учеб­ниците са тежки. Между шест и осем килог­рама всеки ден носят учениците от гор­ните класове. Родителите се надяват инс­титуциите да се вслушат в протеста им. Тежестта върху децата е пред­пос­тавка за гръб­начни изк­ривявания.

За пореден път пос­тавяме въп­роса, но решение няма, каза Емилия Пет­кова, майка на петок­лас­ничка. Инс­титуциите само обещават да намерят решение, но остават глухи за проб­лемите на децата, под­черта тя. За пореден път преди месеци темата пов­дигна ученичка, припомня Нюз.бг. Петок­лас­нич­ката Теодора Бож­кова от столич­ното 35-о училище “Добри Вой­ников“ написа жалба до пред­седателя на Дър­жав­ната аген­ция за зак­рила на детето срещу теж­ките раници на учениците. Пос­тъп­ката й впечатли хиляди в социал­ните мрежи. Зам.-министърът на образованието Таня Михай­лова се срещна с Теди, за да я изс­луша и да пред­ложи решение на проб­лема. Михай­лова пред­ложи тет­рад­ките на учениците да са по-нисък клас — по-некачествена хар­тия, но по-леки. Не смятам, че това е решение, защото децата сега изг­раж­дат почерка си и е хубаво да пишат на по-висок клас тет­радки. Пред­почитам учеб­ниците да са по-нисък клас, но с повече съдър­жание, за да няма нужда от допъл­нителни помагала и сбор­ници, каза тогава май­ката на Теди Лилия Бож­кова. И както е традиция у нас, темата замря. Затова е и вчераш­ната акция на май­ките, които искат да напом­нят на МОН, че ученици и родители не са заб­равили и чакат отговор.

Екс­пер­тите са категорични — ученичес­ката раница не трябва да тежи повече от 15 процента от тег­лото на детето. Раница, която е твърде тежка, която се носи неп­равилно, може да причини медицин­ски проб­леми. Теж­ката раница, която се носи през едното рамо, може да причини навеж­дане на детето на една страна, което може да изк­риви гръб­нач­ния му стълб и да му причини болка.