Илхан Кючюк от ДПС преизбран за заместник-шеф на евролибералите

Илхан Кючюк от ДПС преизбран за заместник-шеф на евролибералите

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе преиз­б­ран за втори ман­дат като вицеп­резидент на Алианса на либералите и демок­ратите за Европа (АЛДЕ) по време на 38-ия кон­г­рес на пар­тията, който се провежда в Амс­тер­дам, Холан­дия. Пред­седателят на Младежко ДПС получи мащабна под­к­репа от делегатите на кон­г­реса и получи най-висок резул­тат.

Преди две години в Будапеща ми бе гласувано доверие, което поех ангажимент да оправ­дая. Полученият втори ман­дат е изк­лючително голямо приз­нание, за което съм благодарен, но и голяма отговор­ност. Резул­татът от гласуването още вед­нъж доказва, че Движението за права и свободи е демок­ратична и отговорна пар­тия, която се пол­зва с голямо доверие в Европа. През тези две години ние положихме много усилия за раз­п­рос­т­раняването на либерал­ните идеи в Югоиз­точна Европа и позиционирането на АЛДЕ пар­тията като ключов фак­тор.”, заяви Илхан Кючюк. 

Кючюк е роден през 1985 г. в Сев­лиево. Завър­шил е Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Кирил и Методий” – специал­ности „Право” и „Политология”, специализирал е в Чехия, Русия, Фран­ция, в Нов бъл­гар­ски универ­ситет. Бил е пар­ламен­тарен сек­ретар на вицеп­ремиер на Репуб­лика Бъл­гария, пред­седател на Младеж­ката организация на ДПС. Преди това е неин активист и заместник-председател на Национал­ния младежки форум.

От 2014 г. е евродепутат. От 2015 г. е вицеп­резидент на АЛДЕ. Членува в Комисията по вън­шна политика и заместник-член на Комисията по образование в ЕП.