Готови сме за председателството, кълне се министър Павлова

Готови сме за председателството, кълне се министър Павлова

Напълно готови сме за европ­ред­седател­с­т­вото – целта ни е Бъл­гария да бъде медиатор, инициатор и балан­сьор. Това каза минис­търът на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС 2018 г. Лиляна Пав­лова в предаването „Неделя 150“ по БНР

Освен с логис­тич­ната част, много е важно, че сме готови с политичес­ките ангажименти и е много важно да кажем, че сме готови с експертно-аналитичната част. Тя е много същес­т­вен елемент от под­готов­ката, която проведохме“, добави тя. 

Поемайки пред­седател­с­т­вото на Съвета, ние поемаме и 300 спомагателни органи на Съвета, комисии, раз­лични групи, които пред­седател­с­т­ваме във всички сфери и области в сек­тор­ните политики, които имаме в общоев­ропейски кон­текст и дневен ред“, каза Пав­лова. По думите ѝ Бъл­гария трябва да е медиатор, инициатор и балан­сьор през 6-те месеца на пред­седател­с­тво.