Президентът е оптимист за френските инвестиции у нас

Президентът е оптимист за френските инвестиции у нас

родъл­жава трид­нев­ното посещение на президента Румен Радев във Фран­ция. Той се срещна с наши сънарод­ници, които живеят във Фран­ция, предаде бТВ. 

Вчера по обяд Радев посети ЮНЕСКО и се срещна с новия генерален дирек­тор Одре Азуле, а по-рано през деня и с пред­с­тавители на мес­т­ния биз­нес. Сред тях е имало ком­пании, работещи в сферата на авиацията, земеделието и хранител­ната промиш­леност. 

Румен Радев посочи, че е оптимист за инвес­тиции във високите тех­нологии в Бъл­гария. 

В края на визитата си президен­тът Радев ще лети с военен самолет „Рафал”. По думите на бъл­гар­с­кия дър­жавен глава Еманюел Мак­рон му е дал идеята и това е било пред­ложение, което не могъл да откаже.

За мен това е сериозен подарък от президента Мак­рон, той ми го пред­ложи, а на такова пред­ложение няма как да се откаже. На въп­рос с кого ще бъде в пилот­с­ката кабина, Радев отвърна: “Те са две кабини — говорим за двумес­тен учебен самолет, мес­тата са две — един зад друг, управ­лението е абсолютно взаимозаменяемо, както и оборуд­ването“. 

Президен­тът раз­каза и за срещите си с пред­с­тавители на големи кор­порации. 

“Доб­рите новини са тези, че имах срещи с лидерите на големи кор­порации, на важни ком­пании, половината от тях вече са на бъл­гар­ски терен“, сподели Радев. “Доб­рите новини са, че те се изказаха лас­каво за въз­мож­нос­тите, които пред­лага Бъл­гария. Ще дам пример с “Кока Кола“: започна с амбицията за 50 човека, а сега имат 700 човека у нас.“ 

Той изрази оптимизъм за въз­мож­нос­тите за двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво с Фран­ция. “Фран­ция присъс­тва неиз­менно като наш пар­т­ньор за модер­низации, готов и за тран­с­фер на тех­нологии. За е важно да покажем, че Бъгария е надеж­ден пар­т­ньор, че биз­несът в Бъл­гария има въз­мож­ности за раз­витие.“