Експерт: Често водим външна политика за сметка на националния ни интерес

Експерт: Често водим външна политика за сметка на националния ни интерес

България и Турция да обсъдят тракийския въпрос цивилизовано и конструктивно, препоръча дипломатът Любомир Шопов

Тракийс­кият въп­рос трябва да се раз­г­леда между Бъл­гария и Тур­ция, без услож­няване на двус­т­ран­ните отношения, по един нор­мален, приятел­ски, цивилизован начин и да се търси справед­ливо, на основата на меж­дународ­ното и дейс­т­ващото право, решение. Това заяви пред БГНЕС бив­шият дип­ломат и шеф на отдел Трети („Бал­кан­ски страни”) на Вън­шно минис­тер­с­тво Любомир Шопов, който бе един от лек­торите на кон­ферен­цията по повод на 120 г. организирано тракийско движение на тема: „Бал­каните след референ­дума в Тур­ция, рис­ковете от политиката на неоос­манизъм и ислямизация, след­с­т­вията за Бъл­гария и тракийс­ките бъл­гари”. Инициатори и организатори са Съюзът на тракийс­ките дружес­тва в Бъл­гария, Тракийс­кият научен инс­титут и УНСС.

Шопов заяви: „През 1913 г. редов­ната тур­ска армия избива над 60 хиляди души бъл­гари, осман­ски поданици, кон­фис­кува тях­ното имущес­тво, изгонва 280 хиляди други бъл­гари, с покъщ­нина, как­вото могат да носят на ръка и до 1925 г. се прик­лючва с 500 хилядно бъл­гар­ско мал­цин­с­тво на територията на Осман­с­ката империя, раз­казва той. Това е тракийс­ката трагедия! По-голямата беда е, че с Ангор­с­кия договор бъл­гар­с­ките власти тогава прак­тически официализират този факт. Защото в договора се споменава тер­мина „изсел­ници”, а не „бежанци”, тъй като това би означавало приз­нание за геноцид върху бъл­гар­с­кото население. Става въп­рос за 3.5 млн. дка заг­рабена час­тна бъл­гар­ска земя в най-хубавите райони на Тракия, върху които потом­ците имат имущес­т­вени права, смята Любомир Шопов. Тур­с­ката дър­жава смята този въп­рос за час­тен — такава позиция изрази и дейс­т­ващият премиер на Бъл­гария, добави той. Но не час­тни лица, а редов­ната тур­ска армия и админис­т­рация са избивали и са кон­фис­кували земята на нашите сънарод­ници. За геноцид няма дав­ност, заяви Шопов. „Бъл­гар­с­ката дър­жава засега дори не смее да спомене чрез дек­ларация същес­т­вуването на проб­лема”, комен­тира дип­ломатът и автор на книгата „Дър­жав­ната сигур­ност и тур­с­кият въп­рос”. Той трябва да се раз­г­леда по един нор­мален, приятел­ски, цивилизован начин, каза екс­пер­тът. Бъл­гария в рам­ките на своите въз­мож­ности се опитва да води разумна политика, но често пъти тя става за сметка на нашите национални интереси, завърши Любомир Шопов.