Коалицията около Местан се разпада?

Народ­ната пар­тия ”Свобода и дос­тойн­с­тво”, която преди пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори напусна Рефор­матор­с­кия блок и се коалира с ДОСТ, занап­ред ще продължи като самос­тоятелен субект и ще търси ново взаимодейс­т­вие в дяс­ното прос­т­ран­с­тво.

Това става ясно от дек­ларация, приета от Национал­ния коор­динационен съвет на пар­тията.

От пар­тията заявяват, че е необ­ходим качес­т­вено нов под­ход на взаимодейс­т­вие в дяс­ното.

От пар­тията дават критична оценка на пър­вите шест месеца от управ­лението на третия кабинет на Бойко Борисов, като посоч­ват, че в него учас­т­ват “националис­тически, ксенофоб­ски и проруски пар­тии“.

Припом­няме, че на 7 фев­руари т.г. в навечерието на изборите за 44-тото НС се раз­рази скан­дал около интервю на лидерите на коалиция ДОСТ Лютви Мес­тан и Орхан Исмаилов, които в интервю за тур­ска медия заявиха, че „целта на коалицията е да има тур­ски премиер на Бъл­гария”.