Медици от “Пирогов“ искат оставки

Медици от “Пирогов“ искат оставки

Лекари и сес­три от УМБАЛСМ “Пирогов“ излизат на протест срещу ръковод­с­т­вото на бол­ницата, съобщи Би Ти Ви. С протес­т­ните дейс­т­вия медиците искат остав­ката на изпъл­нител­ния дирек­тор на здрав­ното заведение проф. Асен Бал­тов. Син­дикатите в спеш­ната помощ са изп­ратили и писмо до минис­търа на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, в което са посочили своите искания с протес­т­ните си дейс­т­вия. В пис­мото медиците обяс­няват още, че недовол­с­т­вото им идва заради нарас­т­ващото нап­режение в “Пирогов“, “породено от хаотич­ното и неком­петен­тно управ­ление на сегаш­ното ръковод­с­тво“. Като аргументи за исканата оставка на Бал­тов син­дикатите посоч­ват и примери за “скан­дални наз­начения и неоп­рав­дано раз­дуване на админис­т­ративни длъж­ности с високи трудови въз­наг­раж­дения за сметка на медицин­ски служители“.