21 хиляди столичани обрани от „Топлофикация” с 15 милиона за „юрисконсултски” такси

21 хиляди столичани обрани от „Топлофикация” с 15 милиона за „юрисконсултски” такси

Омбудсманът печели дела, парното обжалва и граби отново, Манолова поставя 10 въпроса без отговор засега

На 6 декем­ври 2017 г. от 9.00 часа омбуд­с­манът Мая Манолова ще се яви на делото, което води срещу отказа на изпъл­нител­ния дирек­тор на „Топлофикация-София“ ЕАД Георги Белов­ски да предос­тави дос­тъп до общес­т­вена инфор­мация за дей­ността на дружес­т­вото по събиране на вземанията си по съдебен ред, съоб­щиха от пресофиса на омбуд­с­мана. Делото е на втора инс­тан­ция във Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС), след като омбуд­с­манът го спечели на първа пред Админис­т­ратив­ния съд – София–град на 29 март 2017 г. На 7 октом­ври 2016 г. общес­т­веният защит­ник прати писмо до мени­дж­мънта на дружес­т­вото с десет въп­роса по Закона за дос­тъп до общес­т­вена инфор­мация (ЗДОИ). Става дума за т. нар. юрис­кон­сул­т­ски въз­наг­раж­дения, които „Топ­лофикация“ прибира от своите длъж­ници, въп­реки че зап­латите на юрис­тите й са включени в цената на топ­лин­ната енер­гия, одоб­рена от КЕВР. По инфор­мация на общес­т­вения защит­ник над 15 млн. лв. е съб­рало дружес­т­вото от юрис­кон­сул­т­ски хонорари през 2015 г. чрез започ­натите дела срещу 21 хиляди столичани. В тези произ­вод­с­тва „Топ­лофикация“ е поис­кала минимум 300 лв. пред съда, 350 пред час­тен съдебен изпъл­нител, дъл­жими са и 300 по исковото произ­вод­с­тво. В същото време от биз­нес плана за раз­витие на дружес­т­вото, пред­с­тавен пред Столич­ния общин­ски съвет, става ясно, че „Топ­лофикация“ е платила около 3 млн. лв. на вън­шни адвокат­ски кан­тори. На 29 март излезе решение на първа инс­тан­ция в полза на общес­т­вения защит­ник, което дружес­т­вото обжалва пред ВАС. Ето въп­росите, на които „Топ­лофикация“ дължи отговори:

1. Какъв е раз­мерът на присъдените юрис­кон­сул­т­ски въз­наг­раж­дения по съдебни и изпъл­нителни дела, заведени от „Топ­лофикация София“ ЕАД за 2015 г.?

2. Колко от присъдените на „Топ­лофикация” за 2015 г. юрис­кон­сул­т­ски въз­наг­раж­дения са съб­рани, как са осчетоводени и как са раз­ход­вани?

3. Колко юрис­кон­султи са работили в дружес­т­вото през 2015 г. и какъв е раз­мерът на трудовите им въз­наг­раж­дения за същата година?

4. Какъв е раз­мерът за 2015 г. на изп­латените от дружес­т­вото зап­лати и допъл­нително материално стимулиране на юрис­кон­сул­тите?

5. Какъв е раз­мерът на сред­с­т­вата, израз­ход­вани от дружес­т­вото за повишаване квалификацията на юрис­кон­сул­тите и за предос­тавяне на здравос­ловни условия на труд, в т. ч. материално-техническа обез­печеност за полагането му?

6. Какъв е броят на заведените срещу длъж­ници съдебни и изпъл­нителни дела през 2015 г.?

7. Какъв е раз­мерът на внесените върху юрис­кон­сул­т­с­ките въз­наг­раж­дения данъци за 2015 г.?

8. Каква част от раз­мера на присъдените за 2015 г. юрис­кон­сул­т­ски въз­наг­раж­дения са изп­латени на юрис­кон­сул­тите в дружес­т­вото?

9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално пред­с­тавител­с­тво за 2015 г. и какъв е раз­мерът на въз­наг­раж­денията, изп­латени по тях?

10. По колко съдебни и изпъл­нителни дела през 2015 г. са пол­з­вани адвокат­ски услуги?