КЗК отхвърли украинския саботаж на ремонта на МиГ-овете

КЗК отхвърли украинския саботаж на ремонта на МиГ-овете

Комисията за защита на кон­курен­цията е отх­вър­лила искането на украин­с­ката фирма “Украин­маш“ за спирането на общес­т­вената поръчка за под­дръжка на изт­ребителите МиГ-29. Решението е било пуб­ликувано в пос­лед­ния работен ден на 2017-та година, предаде БНР

Решението на КЗК на прак­тика дава въз­мож­ност на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната да продължи преговорите с един­с­т­вената изб­рана от него фирма РСК МиГ заради лиценза, който притежава. КЗК обаче посочва, че украин­с­ката фирма може да обжалва решението пред трич­ленен със­тав на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд в 3-дневен срок от съоб­щаването му на страните. 

Минис­тер­с­т­вото на отб­раната отдели около 82 милиона лева за ремонта на МиГ-овете в Русия. Докато чакаше произ­насянето на КЗК обаче, в края на 2017-та година, правител­с­т­вото прераз­п­редели 53,4 млн. лв. от тях за проекти за под­дръжка на воен­ните летища и ремонти на сгради на воен­ните училища. 

Воен­ният минис­тър Красимир Каракачанов определи обжал­ването на процедурата като “саботаж“, и прог­нозира, че до края на фев­руари въп­росът може да бъде решен. Поиска и промяна в Закона за общес­т­вените поръчки, която да ограничи въз­мож­ността фирми без интерес да обжал­ват сделки за национал­ната сигур­ност.