София тържествено отбеляза 140-тата годишнина от Освобождението

София тържествено отбеляза 140-тата годишнина от Освобождението

• Пос­ланик Макаров: Свободата на Бъл­гария е наша обща победа!

• Пат­риарх Неофит отс­лужи молебен, кметът Йор­данка Фан­дъкова благодари на Русия

Вчера с традицион­ния благодар­с­т­вен молебен, литийно шес­т­вие и под­насяне на цветя пред памет­ници на рус­ките воини-освободители, столицата отп­раз­нува 140 години от освобож­дението си под тур­ско роб­с­тво. Стотици граж­дани, общес­т­веници, приятели на Русия, дип­ломати и интелек­туалци изразиха благодар­ността си за свободата и национал­ния ни суверенитет, въз­вър­нати благодарение на Руско-турската освободителна война – един­с­т­вената война в човеш­ката история, продик­тувана не от завоевателни намерения, а от брат­ска славян­ска и правос­лавна солидар­ност.

В словото си по повод праз­ника пос­ланикът на Русия у нас Н. Пр. Анатолий Макаров заяви: „За мен е голяма чест да пред­с­тавям Русия на днеш­ните тър­жес­тва. Събитията отп­реди 140 години не са подарък, а зас­луга, резул­тат от дълга и кръвоп­ролитна борба за свобода, за правото на Бъл­гария сама да определя своята съдба. Тази борба не е била въз­можна както без бъл­гар­с­ките будители и опъл­ченци, така и без самоот­вер­жените руски воини, пос­тавили на карта най-скъпото – живота си – заради бъдещето на брат­с­кия бъл­гар­ски народ. Днес понякога може да се чуе, че не бива да се живее с миналото, че крайно време е да се зареже благодар­ността към рус­ките освободители и да се премине към нови идеали. Но какво би пред­с­тав­лявала съв­ременна Бъл­гария, ако не бяха решител­ните дейс­т­вия на император Алек­сан­дър Втори.

Нали, въп­реки масовите нас­т­роения в европа, в полза на поробените славян­ски народи, през 70-те години на ХIХ-и век, само Русия намери сили и смелост да обяви отк­рито война срещу Осман­с­ката империя.

Тази война е била благородна и съзидателна, а победата в нея е наша обща победа! Да пом­ним под­вига на нашите предци не означава да живеем с миналото. Това означава да бъдем благодарни потомци, дос­тойни за свободата и щас­тието, извоювани с цената на многохилядни жер­тви.

Нека бъдем гриж­ливи към нашата обща история, скъпи бъл­гар­ски приятели! Нека всяка всяка година пред този монумент се събират хора, за да почетат паметта на загиналите войни. Нека вечно живее руско-българската дружба”, завърши крат­кото си слово пос­ланик Макаров.

Негово светей­шес­тво Бъл­гар­с­кият пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит отс­лужи Благодар­с­т­вен молебен по повод 140 години от Освобож­дението на София от осман­ско владичес­тво, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“.

Пат­риарх Неофит произ­несе и праз­нично слово: „Всяка година, в пър­вите дни на Новолетието, нашата красива столица и прес­толен град София отбелязва едно от най-паметните събития в своята хилядолетна и изпъл­нена с прев­рат­ности история — освобож­дението си от веков­ното иноверно иго и полагане началото на своя нов, обновен и свободен живот”.

По думите на пат­риарх Неофит освобож­дението на София е органична част от голямата победа на рус­ката армия, с побед­ния край на вой­ната за освобож­дението на цяла Бъл­гария. Ето защо в този паметен ден не само софиянци, но и всички правос­лавни бъл­гари отново свеж­даме чела пред под­вига на стотиците и хиляди свидни жер­тви.

Прек­ланяме се пред тях­ната вечна памет и молит­с­т­ваме за тях пред Всеподателя, зас­видетел­с­т­вайки така нашата дъл­бока благодар­ност и приз­нател­ност, брат­с­ката ни в Христа любов и продъл­жаващите във времето вековни духовни връзки, завещани нам от нашите предци, които и днес продъл­жават да укреп­ват духовно Правос­лав­ните ни цър­кви и народи“, допълни той и добави, че с тези мисли и чув­с­тва в душите и сър­цата си и тази година в праз­нич­ния ден на освобож­дението на София, с духовна радост е бил извър­шен благодар­с­т­вения молебен, отс­лужен за първи път тук, в мит­рополит­с­кия катед­рален храм преди точно 140 години.

В деня, когато според цър­ков­ното предание в спомен за това събитие, заедно със свободата ни, в храма е донесена от Русия и пос­тавена за пок­лонение и светата икона на Божията майка „Всех скор­бящих радост“. Драгоценен молит­вен дар от освободителите ни и свидетел на изг­рялата преди 140 години в нашия град свобода. Вечна и блажена да бъде паметта на героите на бъл­гар­с­кото Освобож­дение. Да пребъде даруваната ни от Бога, но и извоювана с тол­кова много пролята кръв, бъл­гар­ска свобода. Да пребъде и още повече да се задъл­бочава духов­ното един­с­тво между Правос­лав­ните цър­кви и народи. Божието благос­ловение, Неговата всепобеж­даваща любов и великата Му милост да бъдат с всички нас. Чес­тита и от Бога благос­ловена годиш­нина от Освобож­дението на обич­ния ни столичен град“, пожела още пат­риарх Неофит.

От 10.30 часа от храма тръгна Литийно шес­т­вие до памет­ниците на генерал Гурко, Цар Освободител и Бъл­гар­с­кия опъл­ченец, където бяха под­несени цветя и венци в памет на загиналите в бит­ките за освобож­дение. Всички храмове, пок­рай които преминава литията, огласиха столицата с праз­нич­ния звън на кам­баните си. Пред трите памет­ника бе отс­лужена заупокойна молитва за загиналите за свободата на Отечес­т­вото ни в Руско-турската освободителна война.

По време на тър­жес­т­вото кметът Йор­данка Фан­дъкова заяви: “Чес­тит праз­ник на всички софиянци! Преди 140 години нашият град е бил освободен от смели хора, който заедно с нашите съг­раж­дани са воювали за свободата. Благодаря на пред­вож­даната от ген. Гурко руска армия, на воините, които са учас­т­вали — руси, украинци, белоруси, румънци. Благодаря на запад­ните пос­ланици, благодарение на които градът ни се е запазил и не е бил опожарен, както и на всички наши предци, които са бленували този ден и тази свобода. Сега остава ние да я пазим и раз­виваме града“, каза столич­ният кмет.