Формира се широк фронт срещу позорната Истанбулска конвенция

Формира се широк фронт срещу позорната Истанбулска конвенция

БСП категорично против ратификацията

• Срещу са и десни фор­мации и пат­риоти

• Скан­дал­ният документ може да бъде приет с гласовете на ГЕРБ и ДПС, но виси на косъм в НС заради несъг­ласия в редиците на мнозин­с­т­вото

БСП не под­к­репя ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция”. Това стана ясно от позиция на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, пуб­ликувано на сайта на БСП. В документа на социалис­тите още се казва: Винаги сме се борили против насилието над жени и деца. Организирали сме и сме се включ­вали в национални кам­пании в защита на тех­ните права. Зас­тъп­вали сме се за рав­нопос­тавеност на мъжете и жените. И занап­ред ще отс­тояваме тези позиции. Но няма как да приемем тек­с­тове в Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, които задъл­жават: “страните да пред­п­риемат мерки за насър­чаване на промени в социал­ните и кул­турни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на пред­раз­съдъци, обичаи, традиции и всякакви други прак­тики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете“. Както и: “социален пол“ и “включ­ване на съоб­разен с раз­виващите се въз­мож­ности на учащите се учебен материал по въп­роси като нес­тереотипни роли на пола“.

Обръщаме внимание, че при обсъж­дане проекта на Кон­вен­цията тя получава неед­ноз­начна оценка в Комитета на минис­т­рите на Съвета на Европа. Именно поради това решението на Комитета на минис­т­рите за приемането на Кон­вен­цията е фор­мулирано като прието “без гласуване“ (а не с кон­сен­сус), въп­реки утвър­дената традиция кон­вен­циите да бъдат приемани с кон­сен­сус от всички страни членки. Очевидно поради това от отк­риването на Кон­вен­цията за под­пис­ване през месец май 2011 до нас­тоящия момент е ратифицирана от 28 от 47 страни членки на Съвета на Европа. От дър­жавите членки на ЕС 17 са ратифицирали Кон­вен­цията, а 11 не са.

Бихме отбелязали също, че прин­ципно решението за присъединяване към определен меж­дународен договор е суверенно право на всяка дър­жава. Няма автоматично задъл­жение на дър­жавите членки да ратифицират дадена кон­вен­ция. Изненад­ващо е внасянето на Кон­вен­цията от правител­с­т­вото на Бойко Борисов  на пър­вото заседание на МС за 2018 г. и пър­вото по време на пред­седател­с­т­вото.

Очевидно то раз­деля общес­т­вото, противопос­тавя пар­тиите в коалицията

и дори минис­т­рите на ГЕРБ на прага на пред­седател­с­т­вото. Един от неговите приоритети, одоб­рен от кабинета “Борисов“, е кон­сен­сус. С това дейс­т­вие правител­с­т­вото прави точно обрат­ното. То минира въз­мож­ността да тър­сим единение по важни за народа ни въп­роси и пред­лага теми, които съз­дават нап­режение и омраза. Призоваваме правител­с­т­вото да оттегли решението си и то да не се раз­г­лежда в НС”, завър­шва позицията на социалис­тите.

В дек­ларация на най-старата дясна фор­мация СДС се казва: „Противопос­тавяме се на решението на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Ние сме за единна Европа, но и за съоб­разяване със спецификата на народоп­сихологията на всяка нация. В нашата вяра и традиция има само два пола – мъже и жени. Бъл­гар­с­кото общес­тво е кон­сер­вативно, а не либерално, както се опит­ват да внушат някои политически и неп­равител­с­т­вени организации”, пишат сините. 

За БНТ депутатът от Обединени пат­риоти Иск­рен Веселинов съобщи, че 26 страни са ратифицирали Кон­вен­цията, две от които искат да се откажат от под­писите си, защото тече дебат в общес­т­вото. 17 дър­жави не са ратифицирали кон­вен­цията и там също тече дебат. А

7 страни от ЕС са отказали да я под­пишат точно заради спор­ните тек­с­тове

, а не защото са против домаш­ното насилие. Веселинов е категоричен, че в пленарна зала ОП ще гласува против.

Лична позиция срещу срам­ното решение на правител­с­т­вото изрази и народ­ният пред­с­тавител от ГЕРБ и бивш кон­с­титуционен съдия Георги Мар­ков. Той съобщи за „Епицен­тър”, че въп­реки лоял­ността си към пар­тията и премиера, ще гласува против по примера на унгар­с­кото правител­с­тво на Вик­тор Орбан, което отс­тоява хрис­тиян­с­кия харак­тер на Унгария. Ако Мар­ков и други пред­с­тавители на ГЕРБ гласуват против приемането на срам­ната кон­вен­ция става доста проб­лемно, тъй като тя би могла да стане факт само с гласовете на пар­тията на Борисов в пълен със­тав и тези на ДПС, които прин­ципно под­к­репят документа. Общо ГЕРБ и ДПС имат 120 депутати (95 на ГЕРБ и 25 на ДПС, като в момента едно от мес­тата на управ­ляващите е вакан­тно), но това би се случило един­с­т­вено при пълна мобилизация на управ­ляващите за ратификация на скан­дал­ния документ.

Политологът и прог­рамен дирек­тор на БНТ Емил Кош­луков също изрази категорично несъг­ласие с кон­вен­цията. Той критикува „нат­рап­чивото желание на някои политици да регулират сфери, които са лични и дъл­боко интимни, води до тежки обър­к­вации, които не са безобидни” и допълва: „Тази кон­вен­ция е излишна в този си вид. Ако искаме да спрем насилието над жени, което е целта, нека се занимаваме с това. Не с нес­тереотип­ните роли на пола, както са написали. С тях се занимават друг вид специалисти, медицин­ски включително“. Кош­луков е категоричен: “

Раз­бира се, трети пол няма

, или поне аз не съм виж­дал. А докато не ми покажат половите органи на третия пол, ще продължа да смятам, че не същес­т­вува”.

Бив­шият шеф на ДАНС и вът­решен минис­тър и нас­тоящ преподавател в УниБИТ Цвет­лин Йов­чев също изрази негативно отношение към темата: „Това е сериозно посегател­с­тво срещу хората и същес­т­вуващите общес­т­вени норми което няма да остане без пос­ледици“, комен­тира той и допълни: „Опитите всичко това да се пред­с­тави, като защита на човеш­ките права и въз­питаване на толеран­т­ност са брутални, нагли и тол­кова нес­ръчни, че е чак драз­нещо. Все пак правата на лич­ността свър­ш­ват там, където започ­ват правата на другите“, комен­тира той.