Лекарите не знаят как точно да описват касовите бонове при преглед на пенсионери

Лекарите не знаят как точно да описват касовите бонове при преглед на пенсионери

От началото на годината лич­ните лекари и стоматолозите са длъжни да отчитат касовите бележки, издадени за пот­ребител­ска такса на пен­сионери. От Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз искат отлагане на изис­к­ването с три месеца. Причината — Здрав­ната каса няма под­ходящ соф­туер, лип­с­ват и указания как точно да се отчитат бележ­ките, комен­тира БНТ. Д-р Стоян Борисов — главен сек­ретар на УС на БЛС, заяви, че в момента е абсолютен хаос. Абсолютно никой не знае по какъв начин трябва да се отчитат тези касови ордери. Д-р Гер­гана Николова — общоп­рак­тикуващ лекар, комен­тира, че проб­лемът е, че се спуска отново нещо, което увеличава бумащините в кабинета и все повече ни приб­лижава към чинов­ниците и все повече ни отдалечава от медицината. Това ще губи много време на пациен­тите и на лекарите.

От Лекар­с­кия съюз нас­тояват изис­к­ването да се отложи и да влезе в сила от 1 април. Глав­ният сек­ретар на УС на БЛС, д-р Борисов комен­тира, че е необ­ходимо спешно пред­седателят на Над­зор­ния съвет на здрав­ната каса да каже какво се прави до тия дни, до които евен­туално би се приела тази промяна в законодател­с­т­вото. Пред­седателят на Над­зор­ния съвет на Здрав­ната каса Жени Начева каза за “По света и у нас“, че отлагане на изис­к­ването няма да има. Според нея се работи за издаване на указания към лекарите и подоб­ряване на соф­туера на Касата.