Демографската катастрофа през 2017-а е без прецедент

Демографската катастрофа през 2017-а е без прецедент

Докато управляващите агитират да легализираме „третия” пол у нас за година са се родили едва 57 157 бебета

Само 57 175 бебета са родени през 2017 г. в Бъл­гария. С това страната ни отбеляза печален антирекорд за периода след 1945 година. Това сочат дан­ните от Инфор­мацион­ната сис­тема за раж­данията на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.

От 1 януари 2017 г. до 1 януари 2018 г. в 28-те области на страната новородените са със 7809 по-малко в срав­нение с 2016 година. Тогава у нас са проп­лакали за първи път общо 64 894 бебета. През 2015 г. новородените са били 65 950, през 2014 г. — 67 585. Само четири години по-рано бебетата са били 75 513, през 2009 г. — 80 956, а дори през най-тежката 1997 г. на бял свят са дошли 64 125 бебета. Според статис­тиката най-много деца са родени през 1950 г. — 182 571, припомня Дир.бг. Най-много бебета през 2017 г. са се родили в София град — 15 262, а най-малко в облас­тите Видин и Ямбол — съот­ветно — 369 и 377. На второ място по раж­даемост е Плов­див, където през изминалата година са проп­лакали 6511 бебета. Според екс­пер­тите проб­лемите са ясни от години – населението зас­тарява, а жените в реп­родук­тивна въз­раст намаляват поради икономичес­ката имиг­рация или влошаване на здрав­ния им статус. Освен това същес­т­вен фак­тор е и по-голямата въз­раст, на която бъл­гар­ките решават да станат майки. Тя вече е над 30 години. Само 27 000 бъл­гар­ски семейс­тва пък имат по 3 деца. Според данни на Национал­ния статис­тически инс­титут през 2001 г. броят на жените у нас е бил малко над 4 млн., а през 2015 г. тех­ният брой е спад­нал до 3,6 млн. — или те са с близо 400 хил. по-малко. Статис­тиците очак­ват броят на жените у нас през 2020 г. да спадне с около 100 хил. до 3,5 млн. В по-дългосрочен план през 2070 г. се очаква броят на жен­с­кото население у нас да дос­тигне 2,5 млн., тоест да бъде с близо 1,1 млн. по-малко от сегаш­ната им популация. Същев­ременно към 31 декем­ври 2016 г. населението на Бъл­гария е 7 101 859 души или 1,4% от населението на Европейс­кия съюз. В срав­нение с 2015 г. то е намаляло с 51 925 души, или с 0,7 на сто. Подобно на пред­ход­ните години понижението се дължи главно на отрицателен естес­т­вен прираст, а не на вън­шна миг­рация