Почина генерал Добрин Димитров

Почина генерал Добрин Димитров

На 94 годишна въз­раст ни напусна генерал-лейтенант Доб­рин Димит­ров Доб­рев. Роден на 29 юни 1923 г. в Сливен. Родителите му, прес­лед­вани за революционна дей­ност емиг­рират в Съвет­с­кия съюз. Доб­рин Димит­ров учас­тва в Отечес­т­вената война, герой е на антифашис­т­ката съп­ротива в Беларус, за което е удос­тояван с бойни и почетни наг­ради на СССР и Репуб­лика Беларус, със званието „почетен граж­данин” на град Витебск. След победата завър­шва Военна академия „Г. С. Раков­ски” и във Военно-въздушна академия в Съвет­с­кия съюз. В Бъл­гар­с­ката армия е на отговорни пос­тове: коман­д­ващ ВВС (19591963 г.), зам.-началник Щаба на Вар­шав­с­кия договор (19691972 г.), зам.-началник на Генерал­ния щаб (19721977 г.) и на Граж­дан­с­ката отб­рана до 1989 г.

До сет­ните си дни ген. Доб­рин Димит­ров остана верен привър­женик на лявата идея, иск­рен приятел на Русия.

Той бе крис­тално чист идеалист, човек на честта и дос­тойн­с­т­вото.

Пок­лон пред паметта му!

Пок­лонението пред тлен­ните останки на ген. Димит­ров ще се със­тои на 10 януари от 13.00 ч. в ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища

ЗЕМЯ изразява иск­рените си съболез­нования към близ­ките на ген. Доб­рин Димит­ров за неп­режалимата им загуба.