Опасност от епидемия от морбили и у нас

Опасност от епидемия от морбили и у нас

Регистриран е първи случай на грипа “Хонконг“ за годината

Опас­ност от епидемия от мор­били и у нас, предуп­реди дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кан­тар­ж­диев. В момента в съсед­ните страни като Румъния, Сър­бия и Северна Гър­ция има много случаи на заболяването. Дреб­ната шарка вър­лува и в Европа — засег­нати са Гер­мания, Фран­ция и Италия. Комен­тира БНТ.

Професорът призова здрав­ните власти, лич­ните лекари и май­ките да проверят имунизациите на децата си за тривален­т­ната вак­сина, която се прави на едногодишна въз­раст. По данни на Национал­ния цен­тър около 70 % от бъл­гар­четата са имунизирани. Болестта е особено опасна — миналата сед­мица е регис­т­риран един смър­тен случай в Сър­бия, а от началото на епидемията в Румъния са починали 50 души. Проф. Кан­тар­джиев предуп­реди, че на 1000 болни деца едно може да нап­рави услож­нение и да умре. Опасни при тази инфек­ция са и къс­ните пос­лед­с­т­вия. Обик­новено при прекарана тежка форма на инфек­цията може след време да нас­тъпят услож­нения, засягащи цен­т­рал­ната нер­вна сис­тема и някои от тях са с тежка инвалидизация. Чис­тият въз­дух е враг на мор­билите, провет­ряване, чист въз­дух, децата навънка и никакви кон­такти на децата до 1-годишна въз­раст с хора, вър­нали се от чуж­бина, особено от Гър­ция, категоричен е шефът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести. В нашата страна се забави грип­ната епидемия. При грипа “Хон­конг“ (H3N2) по-бавно се увеличава броят на бол­ните, но по-дълго боледуват. Въз­рас­т­ните и хората с хронични заболявания са най-застрашени от него, комен­тира проф. Кан­тар­джиев. В момента в София и в страната най-доминиращ е грип Б. припомни той. Грипът имаше най-много случаи в Тур­ция, нас­тъпва пик и във Великоб­ритания. Сега сме далече от епидемия и пик на епидемията, успокои кората още той. У нас вече има регис­т­риран случай на грипа “Хон­конг“ — жена в Русе, съобщи „Нова телевизия”. Според лекарите грипът протича много тежко. Грипът от щам H2N3 — “Хон­конг“, може да причини епидемията у нас тази година, предуп­реди д-р Ангел Кун­чев, главен дър­жавен здравен инс­пек­тор. Преди грип­ния сезон специалис­тите следят какво се случва в южното полукълбо и по-специално в Авс­т­ралия. През август, когато е зим­ният сезон при тях, бе пикът на грип­ната им епидемия. Водещ щам там е бил именно “Хон­конг“, затова се пред­полага, че той ще раз­более най-много хора и у нас. Дали със сигур­ност ще е той, или другият щам “Мичиган“, ще стане ясно може би още в края на тази сед­мица, а епидемията се очаква в края на януари, обясни Кун­чев. Дотогава ще пос­тъпят повече материали за изс­лед­ване, ще се види как върви заболеваемостта и ще се очер­тае кой щам се среща по-често, обясни още той. Припом­няме, вирусът засяга най-бързо въз­рас­т­ните хора и малки деца. Пър­воначал­ните му сим­п­томи са по-различни от класичес­ките сим­п­томи на нас­тинка и грип. Обик­новено пър­вите сим­п­томи започ­ват в рам­ките на 12 дни след заразяването. Вирусът започва с болка в гър­лото и суха каш­лица. В някои случаи е въз­можна и болка в очите. Обик­новено всички сим­п­томи би тряб­вало да изчез­нат до няколко дни, но ако след 5 дни пациен­тите не чув­с­т­ват подоб­рение, задъл­жително трябва да потър­сят лекар­ска помощ, обяс­няват док­тори. Очаква се през този зимен сезон да ни атакува и вирусът “Мичиган“. Вирусът е от тип А и е изолиран през 2015 година. За раз­лика от вируса “Хон­конг“, “Мичиган“ протича с харак­терни за обичай­ните грипни със­тояния сим­п­томи. Вирусът също атакува първо въз­рас­т­ните хора и мал­ките деца.