Пострадалите при наводненията в Бургас плашат с протести

Пострадалите при наводненията в Бургас плашат с протести

Навод­нените миналата есен бур­гаски села излизат на протест, ако дър­жавата спешно не почисти зат­лачените дерета. Въп­реки ремонта на къщите, мес­т­ните жители са в пос­тоянен страх от ново бед­с­т­вие, предава Би Ти Ви. Повече от 300 души са внесли под­писка в Облас­т­ната управа в Бур­гас, в която нас­тояват да се изчис­тят опас­ните речни учас­тъци. Хората край дерето в село Черни връх с тревога пос­рещат всеки дъжд. Според мес­т­ните неп­равилно е измес­тено коритото на реката, която минава пок­рай селото.

При един малко по-силен дъжд ние може да сме след­ващите жер­тви, защото земята е пропита. Тя няма къде вече да излезе водата, раз­каз­ват мес­т­ните, цитирани ОТНОСНО: аген­ция КРОСС. И в съсед­ното село Ливада мер­ките, взети срещу нови навод­нения, не успокояват хората. Облас­т­ната управа няма бюджет за почис­т­ване на реч­ните корита. Надеж­дите са в бюджета за новата година да бъдат заложени сред­с­тва за цялос­тно почис­т­ване на опас­ните места, поне на тези, близо до селата.