Пореден показен разстрел на бизнесмен

Пореден показен разстрел на бизнесмен

49-годишният млечен бос Петър Христов се смяташе за приближен до ГЕРБ, печелел е множество обществени поръчки

Поредно показно убийс­тво пос­ред бял ден в София се случи вчера сут­ринта. Убитият е биз­нес­менът Петър Хрис­тов, а мес­топ­рес­тъп­лението е пред офиса му в столич­ния квар­тал “Манас­тир­ски ливади“. 49-годишният мъж е крупен биз­нес­мен от Велико Тър­ново без криминални прояви и със солидно общес­т­вено положение. Сиг­налът към органите на МВР е подаден към 10.05 часа. На място вед­нага е прис­тиг­нал полицейски екип. Районът е отцепен за огледи. Петър Хрис­тов е бил улучен с няколко кур­шума в гър­дите и главата, докато пътувал в джипа си. Въз­можно е стрел­бата да е била от близък строителен обект.

Откаран е във Воен­номедицин­ска академия, където е починал. Покушението е извър­шено пос­ред бял ден в София, в района има голям тър­гов­ски цен­тър и жилищни блокове, както и голям и лук­созен жилищен ком­п­лекс. По данни от извън­ред­ния брифинг на СДВР основна вер­сия за покушението е свър­зана с биз­неса на Хрис­тов, все пак полицията не изк­лючва и лични мотиви.

Кой е убитият?

Петър Хрис­тов е роден през 1968 г. в Силис­тра, където майка му била учителка. Израс­нал е в тър­нов­с­кото село Самоводене. 

Завър­шва сер­жан­т­ско училище и вис­шето военно училище в старата столица през 1991 г., но същата година напуска армията, в интер­вюта раз­казва, че е започ­нал граж­дан­с­ката си кариера като охранител и продавач на пазар, но после бързо израс­тва в биз­неса. През 2000 г. завър­шва магис­т­ратура по финанси в Свищов­с­ката стопан­ска академия.

През пос­лед­ните години Петър Хрис­тов се превърна в един от най-крупните пред­п­риемачи във Велико Тър­ново и региона. През 90-те години на миналия век той бе президент на фут­бол­ния клуб “Локомотив“ (Горна Оряховица).

Пeтъp Xpиcтoв е пpeдceдaтeл нa бopдa нa диpeк­тopитe нa “Пpoпъpтиc Meни­дж­мънт Гpyп“, кoятo e coбcт­вeник нa кoм­пaниятa “Лaк­тимa“, която приватизира през 1996 г. “Фаб­риката беше запад­нала още когато я купих — каз­ваше приживе той. — Сега тя е пред­п­риятие, в което работят около 100 души, а в съпът­с­т­ващия го биз­нес има още около 200 работни места“. Хрис­тов има учас­тие в близо 100 фирми.

Член е на Съвета на нас­тоятелите на Великотър­нов­с­кия универ­ситет и на кон­сул­татив­ния съвет към Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото. 

През 2008 г. е удос­тоен с наг­радата „Велико Тър­ново” за принос в раз­витието на града, а през 2009 г. – с на приза „Дарител“ на Национал­ното сдружение на общините. Семеен, има дъщеря Михаела и син Петър.

Петър Хрис­тов до пос­ледно е ходел без охрана и не е имал никакви опасения за сигур­ността си, съоб­щава БЛИЦ.

Според пър­воначал­ната инфор­мация, стрелецът бил сам и е произ­вол множес­тво изс­т­рели.

Сай­тът „Епицен­тър” напомня, че именно Петър Хрис­тов е човекът, от когото тръгна делото “Наг­лите“. Той е свър­зал служителите на МВР с пред­с­тавител на прес­тъп­ния свят, готов  за първи път да раз­каже за групата за отв­личания. Връз­ките му с МВР са и една от въз­мож­ните вер­сии за причината за покушението.

Твърди се, че той печели най-много общес­т­вени поръчки във Велико Тър­ново, включително в сфери като саниране, пътища, изг­раж­дане депо за битови отпадъци. 

Със солидни позиции сред управ­ляващите?

Сочи се за близък до зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, пише Фрог нюз.

През 2013 година общин­с­ките организации на ГЕРБ във Велико Тър­ново, Свищов и Златарица издигат кан­дидатурата му за кандидат-депутат. Той, обаче си нап­равил отвод. В по-ранни периоди името му е обсъж­дано от ГЕРБ и за кмет на Велико Тър­ново. Финан­сово е помагал на Мануела Гор­сова, която беше  прегазена от олим­пийс­кия шам­пион по фигурно пър­заляне Мак­сим Ставийски.

Пок­рай съдеб­ната сага около бив­шия шеф на антимафиотите от Велико Тър­ново Орлин Тодоров се раз­бра, че Петър Хрис­тов е имал сериозно влияние в полицейс­ките струк­тури в областта. От СРС-та става ясно, че топ­полицаят, прочул се с това, че екс­минис­тър Цветанов 6 пъти е отказ­вал към него да се прилагат СРС-та, е наричал Петър Хрис­тов „шефе”.

Други пуб­ликации от вчера обаче припом­нят и раз­личен пуб­личен образ на убития биз­нес­мен. Аген­ция ПИК припомни пуб­ликации от 2010 г., в които се съоб­щава за някогашно съд­ружие на Хрис­тов с убития преди 17 години на ост­ров Аруба силов бос Поли Пан­тев. Също там се напомня, че през 2009 г. лично тогаваш­ният строителен минис­тър и бъдещ президент Росен Плев­нелиев отива във Велико Тър­ново да среже лен­тата за отк­риването на два жилищни блока, пос­т­роени от Петър Хрис­тов.

Проверяват се всички въз­можни вер­сии

Проверяват се всички вер­сии за убийс­т­вото на биз­нес­мена Петър Хрис­тов. Това заявиха на нарочен брифинг от мяс­тото на покушението дирек­торът на Главна дирек­ция „Национална полиция“ главен комисар Христо Тер­зийски и шефът на СДВР старши комисар Ивайло Иванов. 

В момента се изяс­няват всички бизнес-връзки на убития, проверяват се и хипотези за лични взаимоот­ношения. Засега няма данни да е бил зап­лаш­ван, уточни главен комисар Тер­зийски.

“Основ­ните ни вер­сии до този момент са свър­зани с неговия биз­нес, тъй като лицето има доста раз­нос­т­ранни интереси. Не изк­люч­ваме и вер­сии, свър­зани с лич­ния му живот. Издигаме всички хипотези“, заяви той. „Не можем да сме кон­к­ретни, но има интереси в строител­с­т­вото и в хранително-вкусовата промиш­леност. С добра репутация е сред общес­т­веността“, обясни гл. комисар Тер­зийски. „Не сме прик­лючили с дейс­т­вията по раз­с­лед­ването на терена“, каза още той. 

В отговор на въп­рос проверява ли се вер­сия, че Петър Хрис­тов е съдейс­т­вал на МВР и Прокуратурата за раз­к­риване на криминално прес­тъп­ление дирек­торът на СДВР Ивайло Иванов посочи: „Ако получим такива данни, ще проверим и тази вер­сия“. Не е установено Петър Хрис­тов да е имал интерес в тър­говия с високорис­кови и акцизни стоки. 

Към момента от МВР не знаят с какво оръжие е стреляно по биз­нес­мена, пред­с­тоят екс­пер­тизи.

КАРЕ:

МВР с нови данни по касап­ницата в Нови Искър

Близки са знаели, че Росен Ангелов е издир­ван, но не са го предали

Отк­ритата гилза в пос­т­рой­ката, в която бе намерен Росен Ангелов, отговаря по вид на тези, намерени в къщата в Нови Искър, в която бяха намерени шестте трупа, уточни още главен комисар Тер­зийски. Той изрази недоумение как така хора, които са поз­навали Росен Ангелов и са знаели, че той е издир­ван, не са съоб­щили в полицията.

Близки и хора от обк­ръжението на Ангелов, са знаели, че той е издир­ван, за да влезе в зат­вора. “Проверяваме тези хора“, каза Христо Тер­зийски във връзка с продъл­жилото 8-годишно издир­ване на рецидивиста, който вчера беше намерен мър­тъв. 

Шефът на полицията изрази недоумение и от поведението на работодателя на Росен Ангелов, който пър­воначално е мъл­чал пред МВР за отношенията между Ангелов и избитата фамилия. Полицаят каза, че Гор­с­кия е тър­сен през годините на всички извес­тни адреси на полицията, но са очак­вали инфор­мация и от граж­дани или негови близки. За пример посочи, че никой от блока, в който немалко време е живял Ангелов в столич­ния квар­тал “Дружба“, не се е обадил в полицията.