Само 9 частни училища и 5 частни детски градини ще получават пари от държавата

Само 9 частни училища и 5 частни детски градини ще получават пари от държавата

Само 9 час­тни училища и 5 час­тни дет­ски градини ще получават финан­сиране от дър­жавата през 2018 г. Става въп­рос едно училище в София и по две във Варна, Велико Тър­ново, Доб­рич и Плов­див, както и за три дет­ски градини във Варна, една в София и една в Тър­говище, уточ­нява Дневник.бг. Списъкът на час­т­ните училища и градини, които от тази година ще получават дър­жавна суб­сидия, е пуб­ликуван в Дър­жавен вес­т­ник. От 2018 г. час­т­ните училища и дет­ски градини имат право на дър­жавно финан­сиране, ако приемат 20 % от децата без такса. За целта в бюджета на образовател­ното минис­тер­с­тво бяха заделени 7 млн. лв. Дър­жав­ното финан­сиране на час­тни училища и градини предиз­вика големи спорове в общес­т­вото пок­рай приемането на новия училищен закон през 2015 г, припомня още Днев­ник. От списъка на подалите заяв­ление за финан­сиране час­тни училища и градини се раз­бира, че те масово не искат дър­жавна суб­сидия. По данни от 2015 г. час­т­ните училища са 162, а дет­с­ките градини — 54.

За първи път и осмок­лас­ниците ще получават стипен­дии за успех. Досега с пари се поощ­ряваше доб­рият успех на учениците от IX до XII клас. Сега стипен­дии има и за осмок­лас­ниците. Минимал­ната е 21 лв, а мак­симал­ната – 60 лева. Всяко училище раз­п­ределя стипен­диите по свои правила. Нап­ример в 125-о училище в столицата един пълен отлич­ник получава месечна стипен­дия от 50 лева. Никой обаче не дава тавана от 60 лева, а в елит­ните гим­назии отлич­ниците са тол­кова много, че в СМГ нап­ример стипен­дия има само за успех над 5.80 и то само 30 лв. В някои училища планират да лишат от стипен­дии учениците в много отсъс­т­вия и да дават допъл­нителни точки за редовно носене на униформа.