Петър Христов с фирми, покриващи широк спектър търгове за обществени поръчки

Петър Христов с фирми, покриващи широк спектър търгове за обществени поръчки

В 22 фирми има пряко учас­тие убитият вчера биз­нес­мен Петър Хрис­тов, показва справкa в “Дакси“ към днешна дата, пуб­ликувана от ДИР.БГ.

От шест фирми той се е оттег­лил и е бил заличен, но в останалите е запазил присъс­т­вие. Три от фир­мите са регис­т­рирани във Велико Тър­ново. Пред­метът на дей­ност на тър­нов­с­ките му фирми е строител­с­тво и тър­говия с нед­вижими имоти, както и управ­ление на нед­вижими имоти. Включено е и строител­с­тво на нови сгради и ремонт на вече пос­т­роени.

Най-интересна е фир­мата „Пропър­тис мени­дж­мънт груп” ЕАД.  Тя е регис­т­рирана в София на улица “Гор­ски път­ник“ №1, но адрес за корес­пон­ден­ция е този на млекоп­реработ­вател­ната му ком­пания на улица “Ралевица“ в кв. “Манас­тир­ски ливади“ (където бе раз­с­т­релян показно). Според дан­ните тя се занимава с общо строител­с­тво на сгради и строителни съоръжения.

Петър Хрис­тов е бил в Борда на дирек­торите, а като соб­с­т­веник е записана дъщеря му. Интерес­ното е, че „Пропър­тис мени­дж­мънт груп” има соб­с­т­веност в още 13 фирми, в някои от тях — мажоритарен. Сред тях е и социологичес­ката аген­ция МБМД, където държи 34%.

Друга интересна фирма от пор­т­фолиото на зас­т­реляния биз­нес­мен е „Лагуна бийч”. Пред­метът на дей­ност на тази фирма е строител­с­тво на хотел­ски ком­п­лекси и прилежащи жилищни сгради. Съв­сем логично, има и фирма, занимаваща се с строително-технически кон­сул­тации, инженерин­гова дей­ност и архитек­турни услуги.

Прег­лед на фир­мите ясно показва, че основ­ната дей­ност на биз­нес­мена не е била млекоп­реработ­ването, а строител­с­т­вото във всич­ките му раз­новид­ности. Вероятно с “Лак­тима“ той се е легитимирал като част от една биз­нес струк­тура, но всъщ­ност работата и много вероятно приходите от строител­ните дей­ности са били много повече.

Според екс­перти наличието на тол­кова много фирми с негово учас­тие означава, че той се е стремил да пок­рива раз­лични изис­к­вания за учас­тие в тър­гове по Закона за общес­т­вените поръчки. Именно строител­с­т­вото и строител­ните услуги са едни от най-силните откъм инвес­тиции сек­тори в род­ната икономика през пос­лед­ните 45 години. Тук поръч­ките са за милиони, а силна позиция при спечел­ването им гаран­тира и значителна печалба. 

Ако Хрис­тов е засег­нал нечии биз­нес интереси, това няма как да е в млекоп­реработ­ването, комен­тират още екс­перти.