БСП: Могат ли институциите да гарантират сигурност на гражданите?

БСП: Могат ли институциите да гарантират сигурност на гражданите?

Корупцията ни преследва във всяка сфера на живота, категоричен е заместник-председателят на партията Кирил Добрев

В събота БСП ще има Национален съвет. Това съобщи на прес­кон­ферен­ция зам.-председателят на пар­тията Кирил Доб­рев.

На срещата на широкото ръковод­с­т­вото на чер­вената пар­тия ще се говори за сигур­ността в страната. „Дали Бъл­гария е в със­тояние да изпълни ангажимен­тите ти, защото европ­ред­седател­с­т­вото започна? Смятам, че всичко, което се случва в пос­лед­ните месеци и дни няма как да не изложи управ­ляващите. Не ние от опозицията работим за дис­к­редитирането, не сме ние причината“, посочи Кирил Доб­рев.

Той припомни и хронологията на криминал­ните събития, раз­тър­сили Бъл­гария през пос­лед­ните няколко месеца. „Всичко започна с едно отв­личане. Всички ни увериха, че бан­дите за отв­личане са изчез­нали. Никой не раз­бра защо бе отв­лечено това момче, но откуп е платен и той е седем­циф­рена сума. Минаваме към опита за убийс­тво на вис­шия чинов­ник от НАП. Не раз­б­рахме защо е станало това — дали защото той си е свър­шил, или защото не си е свър­шил работата. Минаваме към шес­тор­ното убийс­тво, в което има нещо много притес­нително. Този човек е тър­сен 8 години. Имаме подобни близо 600 случая“, допълни Доб­рев. 

Искам да прик­люча с наг­лото убийс­тво на Петър Хрис­тов. Дали е политическо или биз­нес, не мога да кажа, защото при нас­тоящото управ­ление границата между политиката и биз­неса е много раз­мита”, посочи още Кирил Доб­рев. По думите му Велико Тър­ново е поред­ното феодално владение, в което някой, за да си поз­воли да прави биз­нес, е тряб­вало да води раз­говори с този човек. И да не ни пробут­ват теории за “Килърите“ и “Наг­лите“. В качес­т­вото на какъв Петър Хрис­тов е свър­зал в среща минис­търа на вът­реш­ните работи с някакъв прес­тъп­ник?” попита Доб­рев и припомни, че при подобен случай в миналото минис­търът подаде оставка. 

И допълни, че основ­ният въп­рос е могат ли инс­титуциите да гаран­тират сигур­ността на граж­даните. Коруп­цията прес­ледва хората у нас от яслите до гробищата, през целия живот, комен­тира още зам.-председателят на БСП.