СДВР: 9 протеста ще има в София

СДВР: 9 протеста ще има в София

Пър­вата прес­кон­ферен­ция на СДВР в НДК беше за мер­ките за сигур­ност, които ще бъдат осигурени от Столична община по време на Пред­седател­с­т­вото. От СДВР посочиха, че цялата сигур­ност на София ще бъде под мотото на гъв­кавостта. Оттам казаха, че са напълно готови за след­ващите шест месеца. В СДВР са нап­равили така своите план-сметки, че всичко което се случва, да може да бъде под­сигурявано. Много повече труд­ности за столичани ще бъдат съз­дадени от 9 протеста, които ще бъдат организирани през след­ващите два дни. Старши комисар Антон Златанов, зам.-директор на СДВР, комен­тира, че всичко, което планира като мерки за сигур­ност от страна на полицията ще бъде под мотото на гъв­кавостта. Всъщ­ност до такава степен за гъв­кави са пред­видените мер­ките, че да зат­руд­няват минимално граж­даните и трафика. Специално за днеш­ния ден успоредно с всички делегации, които прис­тигат, официал­ното отк­риване в Народ­ния театър, има заявени 9 протес­тни мероп­риятия и всич­ките са в цен­търа на София, което е сериозна задача пред нас и до голяма степен тези съпът­с­т­ващи мероп­риятия ще зат­руд­нят движението на граж­дани и превозни сред­с­тва от самите делегации.