Проф. Димитър Иванов: Подценяването на компетентността в управлението доведе до ръст в престъпността и корупцията

Проф. Димитър Иванов: Подценяването на компетентността в управлението доведе до ръст в престъпността и корупцията

Неработещото раз­деление на влас­тите, неуважението към закона и морално-нравственият упадък в общес­т­вото са трите причини за раз­пада в дър­жав­ността, заяви екс­пер­тът по национална сигур­ност и преподавател по психология на лидер­с­т­вото

Показ­ното убийс­тво на биз­нес­мена Петър Хрис­тов е мотивирано от нарушени икономически интереси. Това заяви за ТВ „Бъл­гария от еър” екс­пер­тът по сигур­ност и дирек­тор на Инс­титута по лидер­с­тво при УниБИТ проф. Димитър Иванов. 

Според него не може да се приеме, че прес­тъп­лението е извър­шено заради помощта, която Хрис­тов е оказ­вал на полицията, както обяви заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов.

“От професионална гледна точка е изк­лючително неком­петен­тно да се прави такова изказ­ване от човек, свър­зан със служ­бите“, заяви професор Иванов. Такова убийс­тво е под­гот­вено и професионално и се плаща скъпо, защото е пос­ред бял ден в гъс­тонаселен район, по правител­с­т­вено трасе…

Убийс­т­вото на такъв човек, как­вито и сен­чести петна да има в миналото, но днес под­помага болни, сираци, образователни инс­титуции, не е капиталист еснаф, а е със социален ангажимент, показва, че поводът е тясно кон­к­ретен и специален. За да те поръчат, ти трябва да си ощетил много сериозно някого и да си го обидил, да си му накър­нил егото“, комен­тира още Димитър Иванов. 

Подобни според него са случаите с Илия Пав­лов, Емил Кюлев, Фатик, които също са се откъс­нали от крими средата и са станали общес­т­вени и социално важни лица, но са си съз­дали врагове.

“Дори да е помог­нал за случая с “Наг­лите“, това не бива да се издава по никакъв начин, дори след смъртта му. Така се ком­п­рометира работата с аген­тура, което за пореден път е грешно“, заяви още екс­пер­тът.

В друго интервю по ТВ ПИК проф. Иванов комен­тира, че проб­лемът с прес­тъп­ността е сис­темен за дър­жавата и общес­т­вото в пос­лед­ните 28 години, и трябва да бъде решен като такъв, а не да се обръщаме към отдел­ните му прояв­ления. Именно затова е важно да бъдат изяс­нени причините, а не само след­с­т­вията. 

Според екс­перта на първо ниво е проб­лемът с раз­делението на влас­тите. Те трябва да бъдат независими една от друга и взаимно да се коригират и кон­т­ролират. У нас този прин­цип е нарушен и има зависимост. Това пречи на правозащит­ните и правораз­давател­ните органи да си гледат работата, комен­тира Иванов, който допълни, че изпъл­нител­ната власт се опитва да се кон­ф­рон­тира даже с президента.

“Нап­ример в случая с шес­тор­ното убийс­тво, зас­танаха пред камерите прокурори, шефа на МВР, дирек­тора на След­с­т­вието, глав­ният сек­ретар на МВР и започ­наха да обяс­няват и комен­тират раз­лични вер­сии, които често си противоречат. „Раз­к­риването на прес­тъп­ления е тех­нологичен процес, в който след­ват етапите в определен ред. Неесериозно е да се говорят такива неща, докато още тече оглед и след­с­т­вие, това е неп­рофесионално”, отбеляза екс­пер­тът.

 По думите му втори фун­дамен­тален проб­лем е неуважението на закона в Бъл­гария, а и това, че често влас­тите не дейс­т­ват според правилата.

“Третото също много важно е тотал­ният морално-нравствен упадък в общес­т­вото. Това показ­ват и дейс­т­вията на всички хора, начело с кмета на Луково, които са знаели къде е този човек и какво върши, но всички са мъл­чали. Ето от тези три неща като ги обединим, раз­бираме защо има такава прес­тъп­ност”, е мнението на проф. Димитър Иванов.

Екс­пер­тът е категоричен, че една от фун­дамен­тал­ните причини за ръста на прес­тъп­ността и коруп­цията и за без­помощ­ността на дър­жавата срещу тях, е сис­тем­ното съсип­ване на аген­тур­ния апарат на служ­бите за сигур­ност и полицията, която във всяка нор­мална дър­жава съдейс­тва за бър­зото раз­к­риване на извър­шените прес­тъп­ления. „Нека сега тези, които извър­шиха това, да отговарят пред общес­т­вото“, пред­лага още Димитър Иванов. 

По повод пуб­лич­ния дебат за това въз­можно ли е бег­лецът от правосъдието Росен Ангелов да е шес­тор­ният убиец от Нови Искър екс­пер­тът комен­тира: “Любов не може да е причина за това масово убийс­тво. Всичко случило се говори за едно добре обмис­лено, планирано и извър­шено прес­тъп­ление, така че и други вер­сии са въз­можни. Извър­ш­ването е стрик­тно, като в дър­жави с модели, поз­нати с висока организирана прес­тъп­ност като Италия през 70-те години и Русия и Сър­бия през 90-те. Това убийс­тво е изк­лючително добре организирано. Прес­тъп­лението трябва да отговаря по тежест на мотива”, убеден е проф. Иванов.

Раз­падът на дър­жав­ността в Бъл­гария е проек­ция на раз­пада в ЕС. Брюк­сел ни хвали напос­ледък, а положението става все по-зле. Тоест или Брюк­сел е сляп, или просто е като нас. Но светът не е само Брюк­сел. Виж­даме какво става в Полша, Унгария, Испания, във Великоб­ритания и дори в Гер­мания”, напомни екс­пер­тът. Той допълни, че светът днес е многополюсен. Фак­тори в него, с които Бъл­гария трябва да работи и да се съоб­разява освен ЕС и САЩ са Русия,Китай, Тур­ция. „Този раз­пад в светов­ната и европейска политика, неминуемо се отразява и на Бъл­гария. Понеже ние по прин­цип сме несис­темни, колелата се вър­тят по-бързо и раз­падът е по-бърз“, комен­тира още проф. Димитър Иванов. „Иначе пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС, което започва на 11 януари е добър повод да си решим някои тежки проб­леми. Топ­ката е в полето на правител­с­т­вото, пожелавам му да я отиг­рае успешно”, заяви проф. Димитър Иванов.