Малтретират 5-годишни в детска градина в Бургас

Малтретират 5-годишни в детска градина в Бургас

Колко случаи трябва да излязат наяве, за да разберат управляващите, че са необходими спешни мерки, попитаха родители

Скан­дал избухна в дет­ска градина „Брезичка“ в Бур­гас, след като въз­мутени родители раз­к­риха за брутално отношение на въз­питател­ките към тех­ните 5-годишни деца от група „Мики Маус“. За поред­ния случай на насилие в дет­ска градина алар­мираха и от Национален инициативен комитет за качес­т­вена и иновативна образователна сис­тема. От организацията раз­п­рос­т­раниха видео от дет­ска градина в Бур­гас, на което се вижда как въз­питател­ките мал­т­ретират децата. Въп­рос­ното видео е зас­нето със скрита камера и преди това е раз­п­рос­т­ранено от родителите в YouTube.

Случаят очевидно не е единичен, тъй като във видеото са показани повече от една ситуации, при които педагожка бие шамари, дърпа децата и ги обижда. Колко още случаи трябва да излязат, за да стане ясно на управ­ляващите, че мерки трябва да се вземат? Докога ще ни убеж­дават, че това са единични случаи?, попитаха риторично от инициатив­ния комитет. Те нас­тояват въз­можно най-скоро да стане факт видео наб­людението във всички помещения в дет­с­ките градини, като според тях така случаите на насилие ще бъдат преус­тановени. Дирек­торът на дет­ска градина „Брезичка“ Събка Недева научила за издевател­с­т­вата от видеото, след като се завър­нала от трид­невен отпуск. Тя обяви, че е пот­ресена и шокирана от видяното, а едната учителка е увол­нена още тази сут­рин, съоб­щава „Дарик“. Район­ната прокуратура в облас­т­ния град се е самосезирала по жур­налис­тически материали, показ­ващи как учителки в градината упраж­няват насилие над деца. Изпъл­нението на провер­ката е въз­ложено на служители от Облас­т­ната дирек­ция на МВР в Бур­гас, Дирек­ция “Социално под­помагане“ и Отдел “Зак­рила на детето“ в мор­с­кия град. В хода на провер­ката ще бъдат раз­питани и всички учители, медицин­ски работ­ници и дирек­тора на дет­с­ката градина.

На Дирек­ция “Социално под­помагане“, Отдел “Зак­рила на детето“ е раз­поредено да изготви док­лад в сок от 10 дни.

Ужасяващите кадри, които видях от дет­ска градина “Брезичка“ нямат нужда от проверка! Всичко е ясно — категорична физическа и психическа агресия над децата, заяви кметът на Бур­гас Димитър Николов, цитиран от аген­ция КРОСС. Но както въп­рос­ната “учителка“, така и колеж­ките ѝ, които гледат безучас­тно агресията, трябва да носят наказателна отговор­ност. Сезирали сме прокуратурата и Аген­цията за зак­рила на детето. Въп­рос­ната учителка дори ми е била пред­ложена за наг­раж­даване от ръковод­с­т­вото на дет­с­ката градина, съобщи още градоначал­никът.