Кирил Добрев: Подкрепяме хората, които живеят, работят и отглеждат децата си в България

Кирил Добрев: Подкрепяме хората, които живеят, работят и отглеждат децата си в България

ПЕС не е секта и ще раз­бере позицията ни за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, заявява в интервю за „24 часа“ зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев. Той комен­тира темата за Кон­вен­цията и под­к­репата ѝ на Съвета на ПЕС в Лисабон, където Доб­рев също присъс­тва.

Запитан от жур­налис­т­ката Лиляна Клисурова как така в Лисабон бъл­гар­с­ките социалисти са под­к­репили Кон­вен­цията, а в София не я искат, Доб­рев отговаря: „Бъл­гар­с­ката делегация не взе учас­тие в гласуванията, за които говорите, имаше и други спорни за нас теми, които пък са прием­ливи за делегациите от други страни“.

Зам.-председателят на БСП под­чер­тава, че в ПЕС диалогът е изк­лючително колегиален и затова очаква становището на бъл­гар­с­ките социалисти по Истан­бул­с­ката кон­вен­ция да бъде раз­б­рано. „БСП означава Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия. Самите ние няма да сме полезни в европейс­кото ни семейс­тво, ако нямаме под­к­репата на бъл­гарите“, изтъква Кирил Доб­рев.

И продъл­жава: „Искаме да защитаваме интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани и ако те, както в случая смятат, че някое политическо решение или под­пис­ване на документ не е добро за тях и ще наруши цен­нос­тите и прин­ципите им – за мен няма значение от ПЕС ли ще ни изк­лючат, на Марс ли ще ни изп­ратят. Тук става дума за отразяване мнението на хората, които живеят, работят и отг­леж­дат децата си в Бъл­гария“.