Социалистите са срещу идеологизацията в образованието

Нашата пар­ламен­тарна група и БСП никога не сме били против– раз­витието на Бъл­гария през периода на социализма да се изучава, но рав­нопос­тавено с останалите периоди. Това каза народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Ирена Анас­тасова пред БНТ. Тя обясни, че в часовете за периода до Втората световна война лип­с­ват сериозни факти от историята на страната ни: „Лип­с­ват фашизма, профашис­т­ките организации в Бъл­гария, антиев­рейс­кото законодател­с­тво и други. Лип­сва депор­тирането на бъл­гар­с­ките евреи, а  същес­т­вува изсел­ването на хора по времето на социализма”, обясни още тя. Народ­ният пред­с­тавител попита, от какво Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, народни пред­с­тавители, Народ­ното съб­рание спасяват бъл­гар­с­ките евреи, след като не е имало антиев­рейско законодател­с­тво. „По това време голяма част от бъл­гар­с­ката интелиген­ция става жер­тва на фашис­т­кия режим, в учеб­ната прог­рама ги няма и звер­ски избитите шест деца яст­ребин­чета”, каза още Анас­тасова. Тя добави, че под­борът на фак­тите в прог­рамите е част от идеологизацията на образованието. „В периода след Втората световна война до 1989 г. понятията са: демагогия, съветизация, комунизъм, дик­татура на пролетариата, Народен съд, реп­ресивен апарат, въз­родителен процес, горяни, екс­п­роп­риация, насил­с­т­вено коопериране, изсел­ване. В периода до вой­ната учениците изучават: реген­т­с­тво, легитим­ност, автономия, протек­ционизъм, терор, без­пар­тиен режим. А това е идеологизация”, категорична бе тя.