Каракачанов: Европа е в демографска криза, време е да стимулираме нормалното семейство

Каракачанов: Европа е в демографска криза, време е да стимулираме нормалното семейство

“Полът е биологична категория, а не социална“, заяви за “Събуди се“ вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов. Преди дни той пред­ложи  нова тема на лан­сираната от БСП идея за референ­дум. Според него общес­т­вото трябва да отговори под­к­репя ли еднополови бракове и въвеж­дане на трети пол. 

“За съжаление, една добра идея — да се реши проб­лемът със семей­ното насилие и насилието срещу жени, е опорочена с опита да се пробута и така наречената джен­дър идеология. В някои от членовете и раз­поред­бите на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция се налагат понятия като „социален пол”, “нет­радиционни роли на пола“, изтъкна Каракачанов.

Минис­търът на отб­раната под­черта, че Европа и Бъл­гария имат сериозен демог­раф­ски проб­лем: “Трябва да мис­лим как да стимулираме нор­мал­ността в семейс­т­вата“. 

В същото време той беше категоричен, че не е хомофоб.  

“Тези, които сега говорят, че сме срещу европейс­ките цен­ности, всъщ­ност раз­биват ЕС. Вземете логиката на съз­даването на Съюза. Европейс­ките нации са нации с история, свър­зана с хрис­тиян­с­ката религия. И сега някой опитва да унищожи точно този фун­дамент на общес­т­вото“, изтъкна вицеп­ремиерът. 

Той комен­тира и думите на коалицион­ния си пар­т­ньор Валери Симеонов, който нарече идеята му за референ­дума “глупотевина“. 

“Ако Симеонов беше пожелал да комен­тираме темата, преди да се изп­лющи по медиите, щях да му обясня. Аз не можах да раз­бера дали той е против референ­дума, или за нещата, за които искам да се проведе той“, заяви Каракачанов. И под­черта няколко пъти: “Няма да приема някой през медиите да ми дава акъл! Дос­татъчно голям съм и образован, за да допусна този тон“.