35-годишният Боян Кондуров е огнеборец на 2017 г.

Най-достойният пожар­никар на Бъл­гария беше наг­раден на тър­жес­т­вена церемония във Воен­ния клуб в София, но в отсъс­т­вието на минис­търа на вът­реш­ните работи, съобщи телевизия „Бъл­гария он еър”. 35-годишният главен инс­пек­тор Боян Кон­дуров — начал­ник на РСПБЗН–Благоевград, стана ком­п­лек­сен победител и носител на приза “Пожар­никар на 2017 г.“. Кон­дуров е преминал през всички йерар­хични нива на сис­темата. Хората, които се бяха съб­рали, за да отбележат събитието, споменаха две големи бед­с­т­вия, които са въл­нували пожар­никарите най-много през 2017 г. –навод­ненията в Бур­гаско в края на годината, които взеха жер­тви, и големият пожар над Кресна, който вилня през лятото. На церемонията имаше и изложба с благот­ворителна цел. Сред­с­т­вата, съб­рани от нея, ще отидат в помощ на семейс­т­вата, загубили близки — служители на МВР по време на изпъл­нение служеб­ния им дълг.