Конференция в София за здравословното хранене на децата

Конференция в София за здравословното хранене на децата

Доказано е, че нездравословната диета е сред причините за хроничните болести в ЕС, предупреди зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева

Здравос­лов­ното хранене на децата беше във фокуса на кон­ферен­ция, която се провежда в НДК. Събитието е част от кален­дара на Бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво. Екс­перти от дър­жавите членки от сферата на здравеопаз­ването и земеделието заедно дис­кутираха въз­мож­нос­тите на активни политики за справяне с ръста на хронич­ните болести, комен­тира БНТ. Кон­ферен­цията беше екс­пер­тна среща на учени от дирек­ции на СЗО и ЕК, която търси решение на проб­леми, които биха могли да бъдат основа на общо европейско решение и законодател­с­тво. Бъл­гария се пред­с­тави като страна модел по отношение на общес­т­вените поръчки за дос­тавки на по-качествените храни за учениците.

По време на мал­тийс­кото пред­седател­с­тво, раз­работихме указания за общес­т­вените поръчки за качес­т­вени храни, за общес­т­веното хранене. Това са храни с ниско съдър­жание на сол и на маз­нини, но са и с ниска цена. Пазарът на ЕС за училищна храна генерира 87 милиарда евро годишно, така че ако страните членки се съг­ласят да купуват висококачес­т­вени храни за училищата, те изп­ращат сиг­нал до мес­т­ните и до по-големите произ­водители, че качес­т­вото на храна е основен критерий. Има много европейски раз­поредби и норми за безопас­ността на храните, особено при децата, които трябва да се прилагат от държавите-членки на ЕС, населението трябва да бъде инфор­мирано и да се поощ­ряват доб­рите мерки, обясни Джон Райън, дирек­тор „Общес­т­вено здраве” в ЕК. Проф. Веселка Дулева — национален кон­сул­тант по хранене и диететика, комен­тира целите на срещата в София — адек­ватни мерки към семейс­т­вата, после мерки , които регулират поръч­ките за храна в дет­с­ките заведения. Другите важни теми, които обсъж­дахме, са намаляване на натиска на мар­кетинга и рек­ламата на храни за деца. Заедно с Райън, на въп­роси на медиите отговаряха Жени Начева, зам. минис­тър на здравеопаз­ването, Цветан Димит­ров, зам.министър на земеделието, храните и горите и Мая Манолова, омбуд­с­ман на Репуб­лика Бъл­гария. На ниво ЕС се извър­шва важна дей­ност, но и всяка държава-членка има соб­с­т­вени норми и нор­мативи за хранене и качес­т­вото на храните, отбеляза още Райън. В указанията за общес­т­вените поръчки се включва изис­к­ването за ниска цена, но според мен, трябва да добавим още един критерий — качес­т­вото на храната и вяр­ваме, че за в бъдеще страните-членки колек­тивно ще раз­г­леж­дат качес­т­вото на храните, които се дос­тавят за деца, под­черта Райън.

Доказано е, че нез­д­равос­лов­ната диета е сред причините за широкото раз­п­рос­т­ранение на хронич­ните болести в ЕС,предупреди зам.-министърът на здравеопаз­ването Жени Начева. Прог­рама за превен­ция на хронич­ните незаразни болести има раз­работена и в нашата страна, имаме и съот­вет­ната нор­мативна уредба, но вяр­ваме, че винаги може да се нап­рави още, комен­тира още тя.