Без Шенген и еврозоната оставаме в периферията на ЕС

Без Шенген и еврозоната оставаме в периферията на ЕС

Член­с­т­вото ни в Шен­ген не е право, а задъл­жение. Там има определени условия, които трябва да се пок­рият, Бъл­гария ги е изпъл­нила. Сега се решава дебата за бъдещето на ЕС. Неучас­тието ни в Шен­ген и в Еврозоната, ни изт­лас­ква в периферията. От тази гледна точка неп­риемането на Бъл­гария в Шен­ген би било неус­пех, предуп­реди проф. Любомир Кючуков — бивш зам.-министър на вън­ш­ните работи и дирек­тор на Инс­титута за икономика и меж­дународни отношения пред БНТ. Заедно с него в дис­кусията за Шен­ген учас­т­ваха и дирек­тора на Софийс­кия офис на Европейс­кия съвет за вън­шна политика Весела Чер­нева и пред­седателя на Софийски форум за сигур­ност Йор­дан Божилов. Според Чер­нева темата за Шен­ген трябва да е гледана много силно през приз­мата на национал­ния дебат — има страни, като Холан­дия, нап­ример, съм­ненията за Бъл­гария продъл­жават да стоят. Гер­мания беше в този лагер, допълни тя. Не говорим за пълно член­с­тво в Шен­ген, а за отпадане през въз­душни граници. Член­с­т­вото ни в Шен­ген по земя и по море би било предим­с­тво за граж­дани от 3-ти страни, не тол­кова от бъл­гар­с­ките граж­дани. Натис­кът от сухопът­ните граници се очаква да се увеличи, допълни Чер­нева. Според Божилов, Бъл­гария и Румъния изпъл­няват критериите за кон­т­рол на границите. От тук натам е въп­рос на политическо решение. Европа се прекон­фигурира. Къде сме ние в този дебат. В кои струк­тури на ЕС ще имаме въз­мож­ност от взимане на решения, запита той.