Сидеров: Гей лобита от Брюксел ни натискат за Истанбулската конвенция

Сидеров: Гей лобита от Брюксел ни натискат за Истанбулската конвенция

Ако Истан­бул­с­ката кон­вен­ция бъде ратифицирана, това може да доведе до сериозни колизии в управ­ляващото мнозин­с­тво и дори до пред­с­рочни избори, заяви лидерът на “Атака“ Волен Сидеров по БНТ. Затова Сидеров предуп­реди ГЕРБ да отчитат общес­т­вените нас­т­роения, над 80% от които са против ратификацията на Кон­вен­цията. В управ­ляващата коалиция нашето мнение относно Истан­бул­с­ката кон­вен­ция беше много важно, тъй като това е натиск отвън, каза още той. По думите му, “в Европар­ламента и в Европа като цяло има такива течения, които натис­кат, тлас­кат да бъдат приети еднополови бракове“

Рад­вам се, че ГЕРБ дадоха заден ход и отложиха вкар­ването на кон­вен­цията. Видяхме сил­ния общес­т­вен отз­вук, Цър­к­вата реагира за първи път така масово и силно. Благодарих пуб­лично на ГЕРБ, че нап­равиха този жест да отложат кон­вен­цията, да се нап­рави един общес­т­вен раз­говор, допълни Волен Сидеров.

“Но всичко е динамика. Виж­дате, че споровете и раз­горещената дис­кусия продъл­жават, и това е хубаво и добре. Управ­ляващите могат да се убедят и в някакъв момент да кажат: наис­тина аргумен­тите на тези против­ници са верни и сега не му е времето на тази кон­вен­ция. Имаме си закони, самото насилие е дос­татъчно визирано в бъл­гар­с­ките наказателни закони и нямаме нужда от допъл­нителни кон­вен­ции, които да фокусират върху точно определен вид насилие. Насилието е насилие върху жени, деца, мъже, домаш­ното насилие също се обх­ваща от бъл­гар­с­кия Наказателен кодекс.

Сходна позиция изрази и активис­тът на ВМРО Кар­лос Кон­т­рера, който разби в ТВ дис­пут по Нова телевизия гей активис­тът от дес­ницата Вик­тор Лилов: “Този мейн­с­т­рийм дойде отвън. Внесоха го раз­лични неп­равител­с­т­вени организации. Водят се дебати за някакви джен­дъри, какви са правата на гей общ­ността в Афганис­тан нап­ример. Това е чужда за бъл­гар­с­кото общес­тво тема, която бе хвър­лена при нас”, категоричен е пред­с­тавителят на ВМРО и допълни: „Идеята за референ­дума не е отс­коро. Това, че на Валери Симеонов не му харесва идеята, си е негов проб­лем. Въз­разявам срещу внушението, че някой отнема от правата на хомосек­суал­ните същес­тва да живеят заедно“.

 Членът на ВМРО бе категоричен: “Прави се внушение, че, ако не приемем гей браковете, сме от третия свят. Това е много манипулативно нещо, което гей организациите добре го владеят. Прев­ръщате сек­суал­ната си ориен­тация в политическо знаме, защото нямате нищо останало. Бъл­гар­с­кото общес­тво ще каже какво иска и смятам, че това е най-логичното решение“, заяви членът на ръковод­с­т­вото на ВМРО.