Философ се пита: накъде върви светът?

Философ се пита: накъде върви светът?

КАРЕ: Извес­т­ният бъл­гар­ски учен член-кореспондент на БАН проф. Васил Проданов пред­с­тавя най-нова си моног­рафия “Сис­темни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът”, Издадена от ИК „Захарий Стоянов”, 2017

Пред­с­тавянето ще се със­тои в понедел­ник, 12 фев­руари от 18 часа в големия салон на Цен­т­рално управ­ление на Бъл­гар­с­ката академия на науките.

КАРЕ:

Проф., д.ф.н., Васил Проданов е роден през 1946 г. Преподавател е в УНСС. Главен сек­ретар на Бъл­гар­с­кото философ­ско дружес­тво (19781989). Дирек­тор на Инс­титута за философ­ски науки(19881992) и на Инс­титута за философ­ски изс­лед­вания към БАН(19952010 г.). Автор на стотици научни пуб­ликации, излезли в Бъл­гария, САЩ, Русия, Гер­мания, Фран­ция, Испания, Холан­дия, Полша и много други страни в света. Автор на 21 книги, сред които «Поз­нание и цен­ности», «Биоетика», «Биосоциални цен­ности» и др.

След като обогати науката и знанието с такива забележителни трудове като „Поз­нание и цен­ности“, „Биосоциални цен­ности“, „Глобал­ните промени и съд­бата на Бъл­гария“, „Насилието в модер­ната епоха“, „Теория на бъл­гар­с­кия преход“, „Бъдещето на философията“ и още много други, изтък­натият бъл­гар­ски философ чл. кор. проф. дфн Васил Проданов пред­лага на пуб­ликата новото си изс­лед­ване „Сис­темни цикли и бъдещето на историята: Накъде върви светът?“. Тя излиза с мар­ката на издател­с­тво „Захарий Стоянов“.

Заг­лавието на книгата предиз­виква асоциации с книгата „Бъдещето на историята“ на американ­с­кия политически философ Фран­сис Фукуяма, излязла през 2012 г. — 23 години след като той става световна знаменитост със статията си „Краят на историята“, чер­таеща нерадос­тна съдба на  Източна Европа и СССР и тър­сеща въз­мож­ното бъдеще в либерал­ната демок­рация и капитализма. В „Бъдещето на историята“  обаче Фукуяма се усъм­нява във въз­мож­нос­тите на либерал­ната демок­рация при същес­т­вуващото неравен­с­тво в САЩ.

Нас­тоящето изг­лежда опасно, а бъдещето неясно. Все повече хора се чув­с­т­ват несигурни и не могат да намерят спокойс­т­вие. Историята се движи с все по-голяма бър­зина, всичко става все по-нетрайно.“ В такава обс­тановка са нужни философите, които виж­дат по-далече от политиците, пък и от всички останали.

Васил Проданов осъз­нава своя дълг и прави опит през приз­мата на определена философия на историята, опираща се на базисни закономер­ности,  да обясни както миналото, но и да пог­ледне към бъдещето. А то при това ускоряване на промените води до свиване на цик­лите. Затуй той прос­т­ранно се спира на цик­лич­ността на историята и сис­тем­ните кризи, раз­витието на света от глобализация към дег­лобализация, променящите се отношения между труда и капитала, скока на екс­п­лоатацията и неравен­с­т­вото, появата на рен­тиер­ски и неофеодален капитализъм.

Философът прос­ледява движението от края на историята към края на либерал­ната демок­рация, под­чер­тава тен­ден­циите на преминаване от неолиберален цикъл към цикъл на кон­сер­ватизми и национализми, анализира  раз­г­ръщаща се екологическа и биомедицин­ска криза.

Читателят ще намери отговор на такива трудни въп­роси като: „Идва ли краят за Запада?“, „В ход ли е Чет­вър­тата световна война?“. Книгата завър­шва със срав­нителен анализ „Европейс­кият съюз и краят на двете рим­ски империи“.

Един от изводите, които авторът прави, че досегаш­ните лидери от САЩ до Бъл­гария изг­леж­дат като лилипути в срав­нение с онези, които са били начело във времената на въз­ходящия цикъл на капитализма. И в Бъл­гария тези, които стоят начело в пос­лед­ните 28 години, изг­леж­дат дребни и нищожни и поради перифер­ния и силно ком­п­радор­ски харак­тер на фор­мираните политически елити. Когато политичес­ките елити са лилипути, идва времето на интелек­туал­ните лидери и на дейс­т­вията на масите, зак­лючва философът.

Тодор Коруев

От „Епицен­тър”