Прокуратурата разследва „Бул Био – НЦЗПБ“ за неизгодни сделки

Софийс­ката град­ска прокуратура раз­с­ледва „Бул Био – НЦЗПБЕООД за сключени неиз­годни сделки. Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво за това, че от 2008 г. до 2014 г. при условието на продъл­жавано прес­тъп­ление длъж­нос­тни лица от фир­мата са сключили неиз­годни сделки с дружес­тво „Интер­вакс“, Канада за произ­вод­с­тво и раз­п­рос­т­ранение на вак­сина „БЦЖ“ и от това са произ­лезли значителни вреди за „Бул Био – НЦЗПБЕООД, се казва в съоб­щение на дър­жав­ното обвинение. Наказател­ното произ­вод­с­тво е образувано по отделени материали от досъдеб­ното произ­вод­с­тво, свър­зано с раз­с­лед­ването по дарените през 2015 г. 5 000 000 дози вак­сина „БЦЖ“ от Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването на Репуб­лика Бъл­гария на Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването на Репуб­лика Тур­ция. Пред­мет на раз­с­лед­ване са всички сключени договори и анекси към тях с дружес­тво „Интер­вакс“, Канада, притежаващо екс­к­лузивни права за раз­п­рос­т­ранението на вак­сина „БЦЖ“ в целия свят, както и установяване на причинените вреди за бъл­гар­с­кото дружес­тво. На 12 март 2018 г. в Специализирания наказателен съд беше внесен обвинителен акт срещу бив­шия здравен минис­тър Петър Мос­ков, заместник-министъра на здравеопаз­ването Адам Пер­сен­ски, управителя на „Бул Био – НЦЗПБЕООД Любомир Димит­ров, ръководител „Произ­вод­с­тво“ Росен Алек­сиев и ръководител отдел „Качес­т­вен кон­т­рол“ Юлияна Цен­кова за извър­шени прес­тъп­ления по служба и без­с­топан­с­т­веност, припомни Епицен­тър.