Вицепрезидентът Илияна Йотова връчи сертификати на бъдещи юристи

Вицепрезидентът Илияна Йотова връчи сертификати на бъдещи юристи

За втори път от началото на ман­дата си Илияна Йотова връчи сер­тификати на бъдещи юристи, преминали 4-месечен стаж в Комисията по помил­ването към президента на Репуб­лика Бъл­гария, съобщи Епицен­тър. „Успехът е гаран­тиран само когато работите в екип“, обърна се Илияна Йотова към младите хора. Те, от своя страна, изразиха благодар­ност за предос­тавения шанс отб­лизо да се запоз­наят с дей­ността на Комисията по помил­ването и да работят съв­мес­тно с ней­ните екс­перти.