Национален протест събира хората с увреждания пред МС

Национален протест събира хората с увреждания пред МС

Близо 6000 българи с увреждания се очаква да изпълнят площада пред изпълнителната власт

Хората с увреж­дания излизат днес на национален протест пред Минис­тер­с­кия съвет. Те нас­тояват да се проведе справед­лива реформа в медицин­с­ката екс­пер­тиза. Акцията се организира от 18 национално пред­с­тавителни организации на хората с увреж­дания и се под­държа от КТ “Под­к­репа“. Пред­седателят на Асоциацията на деца с епилеп­сия Веска Събева пред­с­тави трите основни искания. Дос­тъп­ност, което означава не само архитек­турна среда, а и дос­тъп­ност до професионално образование или до комуникационни услуги. Да се спре нарушаването правата на хората с увреж­дания у нас, е второто искане на недовол­ните хора. Те нас­тояват още за съдър­жателни и модерни реформи, а не механични реформи, просто защото е казано, че трябва да има реформа.

Организаторите очак­ват в протеста да се включат близо 6000 души. Според проуч­ване на КТ “Под­к­репа“ всеки чет­върти от хората с увреж­дания живее с доход под 200 лв. 83,5 % от хората с увреж­дания живеят с доходи под 321 лв. на месец, т.е. под линията на бед­ност. 75 % от хората имат трудов стаж, а при над 60 % трудовият стаж е над 5 години, комен­тира сай­тът Здраве.нет. От момента обаче, в който са заболели, те често вече остават без трудов договор заради отказите на работодателите да работят с хора в нерав­нос­тойно положение и труд­ният дос­тъп до работ­ните места, предуп­редиха пред­с­тавители на организации на и за хората с увреж­дания на прес­кон­ферен­ция в навечерието на национал­ния им протест, позовавайки се национално пред­с­тавителна анкета. На протеста се очаква да присъс­т­ват близо 6000 бъл­гари с увреж­дания. Очак­ваме от София да дой­дат 1500 души, част от които никога не са излизали от дома си. Те ще излязат, за да нас­тояват за отк­рити преговори за една истин­ска реформа, за дос­тоен живот, уточни Адриана Стоименова, зам.-председател на Национал­ния съвет за интег­рация на хората с увреж­дания към Минис­тер­с­кия съвет и изпъл­нителен дирек­тор на Цен­търа за психологически изс­лед­вания. Тя допълни, че Национал­ният съвет може само да дава пред­ложения, но „това, че ни слушат, не значи, че ни чуват“. Пред­седателят на Съюза на слепите Васил Дол­п­чиев заяви, че в пус­натата за общес­т­вено обсъж­дане Наредба за медицин­с­ката екс­пер­тиза на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването има проб­лем, който засяга 350 000 души със срочен ТЕЛК. Организациите нас­тояват за една ком­п­лек­сна комисия за вида и степента на увреж­дането, както и социал­ната под­к­репа. Според тях по този начин ще се минимализират митар­с­т­ванията на хората с увреж­дания по учреж­денията и ще се намалят фал­шивите ТЕЛК решения, тъй като ще има по-голяма въз­мож­ност за кон­т­рол.