Борисов за Балканите и за Сирия: Усещането е, че ни предстои нещо лошо

Борисов за Балканите и за Сирия: Усещането е, че ни предстои нещо лошо

Нас­т­роението не е оптимис­тично, по-скоро усещането е, че ни пред­с­тои нещо лошо, а преди няколко месеца не беше така. Така премиерът Бойко Борисов комен­тира инциден­тите и словес­ните прес­т­релки между Сър­бия и Косово, лип­сата на съг­ласие по промените в избор­ния закон на Босна и Хер­цеговина, нап­режението около Кипър и Гър­ция, както и вой­ната в Сирия. Това стана след срещата на Борисов с президента на Сър­бия Алек­сан­дър Вучич, комен­тира сай­тът Оф нюз.бг. Борисов призова всички лидери на Бал­каните да се прояви разум и да се устои на провокациите, които зачес­тяват напос­ледък. Той под­черта, че проявата на егоизъм на Бал­каните ще има пос­ледици един­с­т­вено за дър­жавите и народите в региона. Борисов под­черта, че ЕС иска мир и прос­перитет на Бал­каните. “За другите големи играчи на меж­дународ­ната сцена – надявам се да е така“, каза той. Премиерът комен­тира и пред­с­тоящата срещата на върха в София за Запад­ните Бал­кани, въп­реки че някои дър­жави не са приз­нали Косово. Надявам се да намерим път да се решат тези проб­леми, защото на 17 май трябва да влезем в Съвета с оптимизъм, с решени проб­леми. Ние, политичес­кият елит, сме отговорни за това. Всичко друго е егоис­тично, всичко друго няма значение. Който го допусне, той ще зав­лече всички, предуп­реди бъл­гар­с­кият премиер.

Обръщам се към нашите братя мюсюл­мани, бош­няци, хър­вати, сърби, целия регион – да проявим разум, защото пос­лед­с­т­вията ще са само за Бал­каните. Изживяхме го. Бъл­гария се върна десетилетия назад само заради вой­ната. Не бива да бъдем егоисти, да мис­лим че един кон­ф­ликт ще отмине някой от нас. За една секунда се руши, 20 години се въз­с­тановява… Мос­тар е хубаво място да се каже това, каза Борисов като припомни, че именно този град в Босна и Хер­цеговина е сим­вол на вой­ната отп­реди 20-ина години, която спря раз­витието на региона.