Корнелия Нинова: Ще се посветим на каузата за защита на децата с увреждания

Корнелия Нинова: Ще се посветим на каузата за защита на децата с увреждания

Искаме оставка на правителството и предсрочни избори, категоричен бе Стоян Мирчев от левицата

Времето ще покаже, дали на срещата с пред­с­тавителите на хората с увреж­дания се е говорело  политически корек­тно за национален кон­сен­сус и политическа воля и ще има ли резул­тат. За нас важ­ното е, че тези хора не искат кър­пене на парче и повече пари от бюджета, а промяна в сис­темата, която налива пари, но те не стигат до децата с увреж­дания”. Това каза пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти в пар­ламента, след среща с пред­с­тавители на хората с увреж­дания. Тя добави, че тези пари отиват в струк­тури, които са обрасли около тях и ги зат­вярят все повече, вместо да ги интег­рират и да им помог­нат да излязат на трудовия пазар. „Ангажирахме се, всяка свободна секунда оттук нататък, да пос­ветим на каузата– децата с увреж­дания и тех­ните родители да бъдат пъл­ноценни хора. Чух най-страшното изречение в живота си-майки да кажат, че искат децата  им да умрат преди тях, защото иначе няма, кой да ги гледа. За каква политическа корек­т­ност говорим тук. Сърце трябва за това”, каза Нинова.  Тя добави, че пари в сис­темата има, но трябва политиците да сед­нат и да си свър­шат работата, за да не се чуват повече такива изречения от бъл­гар­ски майки.   

Хубаво е, че управ­ляващите най-накрая раз­б­раха, че хората с увреж­дания не искат само пари. Бюджетите трябва да се увеличават, но има механизми, които могат да се нап­равят сега, в близ­ките няколко месеца и промяната да бъде  усетена от тях”. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Антон Кутев. Той добави, че хората с увреж­дания искат сис­темата да бъде нап­равена, така че да бъде рационална.

Свилен­ски: На 1 май бъл­гаринът над­могна страха

Ако не си от ГЕРБ – си мач­кан, увол­няван, гонен от работа. Бъл­гаринът, обаче, вече над­могва страха, в който живее. Вчера на митинга за 1 май видяхме много работещи хора, бедни хора, които вече не издър­жат на това управ­ление”, заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Свилен­ски пред БНТ. По думите му хората, под зап­лахата да бъдат увол­нени, са изб­рали да бъдат неработещи бедни, откол­кото работещи бедни. „Тези хора вчера излязоха на площада. Важ­ното е да бъдат чути”, каза той.

Хората, дошли вчера на митинг-шествието, бяха там, за да защитят правата си– да живеят,  да работят, да останата в Бъл­гария”, каза също Георги Свилен­ски. По думите му най-лошото, което се е случило вчера, е че трима минис­три от управ­ляващите нарекоха тези хора дефилиращи по улиците на София, което показва отношението на управ­ляващите към народа, който ги е изб­рал. По думите на Свилен­ски такова бе отношението на управ­ляващите и към май­ките с деца. „Всеки ден има протести”, посочи зам.-председателят на ПГ и обясни, че това правител­с­тво вече не трябва да управ­лява. „Ние искаме избори и не искаме повече Борисов да управ­лява. Той за трети път показва, че не може. Не може един и същи човек три пъти да греши и отново да бъде министър-председател”, категоричен бе Георги Свилен­ски.

Искаме пред­с­рочни избори. Скан­далите в дър­жавата са ежед­невни. Всяка сед­мица под прозор­ците на Минис­тер­с­кия съвет има някакви протести. Вчера паралелно с митинга имаше и протест на родители, които обявиха война на дър­жавата.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Стоян Мир­чев пред Нова телевизия. Той обясни, че според док­лад на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ– коруп­цията в страната е стиг­нала до високите етажи на властта, а властта е ГЕРБ и пат­риотите. „По– висок етаж от този, на Бойко Борисов, в Бъл­гария не поз­навам”, обясни Мир­чев. Той даде примери за коруп­ция– като оградата с Тур­ция, строител­с­т­вото на пътища, здравеопаз­ването. „На всички облас­тни градове кметовете са от ГЕРБ. Не мога да раз­бера– защо само кметове, които не са на ГЕРБ биват раз­с­лед­вани и се хващат в коруп­ционни схеми”, заяви Мир­чев по повод задър­жаната кметица на „Младост” и посочи, че не може това да е един­с­т­веният корум­пиран човек в Бъл­гария. Той призова съот­вет­ните органи да започ­нат да си вър­шат работата. Стоян Мир­чев каза също, че вчера тримата минис­три от управ­ляващите, които дадоха прес­кон­ферен­ция, са заявили, че работят. По думите му те дори не са запоз­нати с факта, че на 1 май всички дър­жавни служители и работещи почиват. „Както винаги, тях­ната работа е на думи. Един­с­т­вено Каракачанов каза как работят – на по бира с агнешко, докато милион и 600 000 бъл­гари живеят под прага на бед­ността”, каза също Мир­чев

Мнозин­с­т­вото сложи политически чадър над Емил Хрис­тов от ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ Емил Хрис­тов остава зам.-председател на Народ­ното съб­рание, решиха депутатите.

“За“ освобож­даването му гласуваха 71 народни пред­с­тавители, а 118 – “против“.

Проек­торешението бе внесено с 80 под­писа от групата на „БСП за Бъл­гария“ заради това, че Хрис­тов не допусна хората с увреж­дания в пар­ламента на 18 април 2018 г. От своя страна заместник-председателят на пар­ламента Емил Хрис­тов заяви, че от БСП са злоупот­ребили с тези хора. Антон Кутев посочи, че Народ­ното съб­рание в лицето на Емил Хрис­тов е нап­равило груба грешка като не допус­нало хората с увреж­дания и с това е показало без­душието на властта.