Здравната инспекция проверява жената, завела Теодора при лечител в Бразилия

Здравната инспекция проверява жената, завела Теодора при лечител в Бразилия

Столич­ната здравна инс­пек­ция е започ­нала проверка на Кар­мен Лазарова, организатор на групата до Бразилия, с която е пътувала и бол­ната от рак Теодора Маджарова, съобщи зам.-министър на здравеопаз­ването Бойко Пен­ков пред Би Ти Ви. Семейс­т­вото на бол­ната жена успя да събере парите, които бяха нужни за връщането ѝ в Бъл­гария с медицин­ски самолет, комен­тира телевизията. Резул­тати от провер­ката ще има до края на деня, обеща Пен­ков. Заместник-здравният минис­тър предуп­реди, че много хора се доверяват на алтер­нативни шар­латани, които спекулират с бол­ката и мъката на хората с цел финан­сово облагодетел­с­т­ване. Братът на онкобол­ната Теодора обясни, че тя е заминала за Бразилия, защото се надявала на чудо, но понякога кон­вен­ционал­ната медицина има определени граници в лечението на раз­лични заболявания. Много хора се доверяват на алтер­нативни шар­латани, които спекулират с бол­ката и мъката на хората с цел финан­сово облагодетел­с­т­ване, комен­тира още Пен­ков.

Той поясни, че регис­тър на организаторите на пътувания за алтер­нативно лечение в Бъл­гария има, но в чуж­бина – не.

По думите му Здрав­ното минис­тер­с­тво е раз­говаряло с Вън­шно, за да се съз­даде нуж­ната организация по прибирането на Теодора. Когато жената дос­тигне до Европа, от тук може да бъде изп­ратен спешен медицин­ски екип, който да пътува с нея до София, обясни зам.-министърът.

Самолет на воен­новъз­душ­ните сили има готов­ност да тран­с­пор­тира Теодора от Истан­бул до София, съобщи БНР. Припом­няме, чрез дарения бяха съб­рани нуж­ните 50 хил. евро за тран­с­пор­тирането на Теодора от Бразилия. Очаква се тя да лети с дирек­тен полет в петък. Със­тоянието на жената се влоши сериозно и повечето авиоком­пании отказ­ваха да поемат риска да тран­с­пор­тират Теодора. Тя трябва да пътува с медицин­ски екип и апаратура.