Пациенти с неврологични заболявания - без лечение

Пациенти с неврологични заболявания - без лечение

Десетки пациенти с нев­рологични заболявания остават без оперативно лечение, предуп­реди „Нова телевизия”. Пет години след пър­вата успешна операция за пос­тавяне на мозъчен пейс­мей­кър у нас, бол­ните не могат да се лекуват в наши клиники, защото пари няма. Оказва се обаче, че Здрав­ната каса финан­сира същото лечение в чуж­бина на поне два пъти по-високи цени. Мозъч­ният пейс­мей­кър изп­раща вълни за дъл­бочинна стимулация на цен­т­рал­ната нер­вна сис­тема. Проведените с доб­роволци проуч­вания доказ­ват, че стимулацията може да се изпол­зва като терапия при епилеп­сия и други нев­рологични заболявания със сходна сим­п­томатика. Николай Николов е болен от пар­кин­сон и през 2013 г. става пър­вият бъл­гарин, на когото лекари от бол­ница „Иван Рил­ски” пос­тавят мозъчен пейс­мей­кър. Уст­ройс­т­вото помага на пациен­тите да станат от инвалид­ния стол и да се движат свободно за около пет години – кол­кото траят батериите. Всяка година, въп­реки над 20 писма, които сме писали до НЗОК, въп­реки мнението на национал­ните кон­сул­танти, въп­реки нашите молби, въп­реки вашите предавания – Здрав­ната каса отказва да зап­лаща тези имп­ланти, би тревога д-р Красимир Мин­кин. Цената им е 40 000 лв. Заради отказа на Здрав­ната каса да ги плаща вече двама пациенти успяват да я осъдят, но пари за изделията все още няма. От Над­зор­ния съвет на НЗОК обяс­няват, че зап­лащането на нови медицин­ски изделия, включително и мозъчни пейс­мей­къри, може да се обсъжда чак през сеп­тем­ври.