Румен Радев: С Русия търсим открит диалог и проекти от взаимна изгода

Румен Радев: С Русия търсим открит диалог и проекти от взаимна изгода

Ще бъдем в Москва почти по същото време, когато ще е и френският президент Макрон, ние сме в авангарда на политиката на ЕС към Москва, категоричен е държавният глава

Бъл­гария е в аван­гарда на общата европейска политика по отношение на Русия. Това каза президен­тът Румен Радев по време на прес­кон­ферен­ция след среща с президента на Авс­т­рия Алек­сан­дър Ван дер Белен, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. 

Рад­вам се, че Бъл­гария е в аван­гарда на общата европейска политика по отношение на Русия. С посещението ми в Русия през втората половина на май и с посещението на френ­с­кия президент Мак­рон, почти по същото време, ние провеж­даме единна европейска политика по отношение на Русия. Целта е да се тър­сят всички въз­мож­ности за отк­рит диалог и за проекти от взаимна изгода“, каза още Радев. 

Дър­жав­ният глава комен­тира и темата за сигур­ността на Европа. 

Имаме в момента много нисък емиг­рационен натиск на нашите граници, работим много добре с Тур­ция, но мисля, че Европа трябва да бъде много по-ефективна и решителна що се отнася до кризата с миг­ран­тите. Трябва да учас­т­ваме много повече и да под­помагаме род­ните страни на тези миг­ранти, за да могат тези страни да се раз­виват – трябва да под­к­репим здрав­ните им сис­теми, сис­темите на образование и т.н. Ще има сериозно увеличение на бюджета за охрана на границите и се рад­вам, че има такова решение на европейско ниво. Освен това общата европейска политика за убежище трябва да бъде прид­вижена нап­ред“, каза президен­тът и отново под­черта, че Европейс­кият съюз трябва да се ангажира много по-сериозно в комуникацията със страните, от където идват тър­сещите убежище емиг­ранти. 

Бъл­гария е на позиция, че пос­лед­ното нещо, което може да се намали, това са европейс­ките сред­с­тва за кохезия. Това каза президен­тът Румен Радев във връзка с пред­ложенията за новата Многогодишна финан­сова рамка на бюджета на ЕС

Считам, че европейс­ката сигур­ност и отб­рана са абсолютен приоритет, но без кохезия и реална кон­вер­ген­ция рис­куваме да се задъл­бочи раз­делението в Европа. А това е недопус­тимо, защото отб­раната и сигур­ността губят своя смисъл. Затова Бъл­гария е на позиция, че пос­лед­ното нещо, което може да се намали – това са сред­с­т­вата за кохезия“, посочи Радев. 

Дър­жав­ният глава комен­тира и темата за присъединяването на страните от Запад­ните Бал­кани към Европейс­кия съюз. Сър­бия и Черна гора са страните, които са най-напред на челно място за влизане в ЕС. Преговорите вече са в пер­с­пек­тива за 2025 г. — доста амбициозна цел, но и не невъз­можна. Но това зависи от тяхна страна – трябва да се изчис­тят проб­лемите между Сър­бия и Косово, както и всички гранични спорове да бъдат решени. След­ващите стъпки идват с Македония и Албания – въп­росът е кога ще започ­нат преговорите с тях“, каза още Радев и уточни, че очаква от срещата на върха в Бъл­гария през май нап­редък в тази посока. 

Не искам да пред­виж­дам кон­к­ретни дати и срокове, най-важното е да се работи за ясна европейска пер­с­пек­тива пред Запад­ните Бал­кани и смятам, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво се справя изк­лючително добре. Дадохме един брилян­тен пример за това как трябва да си сът­руд­ничим и как бихме могли да заб­равим лошите примери от нашето общо минало и да даваме добър пример на останалите страни в региона. Защото не бива да вкар­ваме вът­реш­ните си проб­леми в Европа“, каза посочи дър­жав­ният глава. 

Стокооб­менът ни с Авс­т­рия въз­лиза на 1,2 млрд. евро, което прев­ръща Виена във водещ чуж­дес­т­ранен инвес­титор в Бъл­гария, каза още президен­тът. 

За пос­лед­ните 7 месеца това е нашата трета среща, което е свидетел­с­тво за засиления интерес и волята на двете страни да задъл­бочават и раз­виват своите отношения, базирани на приятел­с­тво и взаимно доверие. В резул­тат на това нашият стокооб­мен въз­лиза на 1,2 млрд. евро, а Авс­т­рия е водещ чуж­дес­т­ранен инвес­титор в Бъл­гария. Приемаме тези факти като една солидна основа за още по-успешно икономическо сът­руд­ничес­тво, като доказател­с­тво за това е и биз­нес форума, който се провежда днес и е фокусиран върху тран­с­пор­т­ната инф­рас­т­рук­тура – а тя е изк­лючително важна за нашата свър­заност“, каза още Радев и посочи, че посещението на президента на Авс­т­рия е кул­минацията на посещенията на европейс­кия дневен ред след това на Мер­кел. 

Нашите страни взаимодейс­т­ват и си сът­руд­ничат изк­лючително интен­зивно в рам­ките на триото като ротационни пред­седатели на ЕС. Обсъдихме общата политика за сигур­ност и отб­рана, сът­руд­ничес­тво, европейс­кият фонд за отб­рана, както и нови механизми за повишена сигур­ност. Говорихме и за предиз­викател­с­т­вата на миг­ран­т­с­ката криза, необ­ходимостта от реформа на Общата европейска сис­тема за убежища, пер­с­пек­тивата на кохезион­ната политика след 2020 г., Дунав­с­ката стратегия и пер­с­пек­тивата на дър­жавите от Дунав­с­кия регион – обединихме се около това, че стратегията трябва да намери своето въз­раж­дане, тъй като тя е важна не само за дър­жавите от този регион, но и за Бъл­гария, тъй като тук се намират най-малко раз­витите региони. И наш национален приоритет е да тър­сим механизми за тях­ното раз­витие“, каза още президен­тът и посочи, че Запад­ните Бал­кани остават основен приоритет, но това не значи че трябва да бъде само той и обясни, че в трис­т­ран­ната среща между тримата президенти утре ще бъде основна и темата за Дунав­с­кия регион.