Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейс­тва в столич­ния квар­тал “Люлин“ страдат от неп­рекъс­нати спирания на тока, предуп­реди „Нова телевизия”. Според ЧЕЗ причината са крадци на жици, а според жителите на района вината е в лошата под­дръжка на съоръженията на елек­т­рораз­п­ределител­ното дружес­тво.

Хората се оплак­ват, че ту имат, ту нямат ток, като прекъс­ванията дос­тигат до 10 пъти на ден. Няколко мик­рорайона от столич­ния квар­тал са под­ложени на истин­ски тор­моз. Хората там не знаят кога могат да засед­нат в асан­сьора, а уредите им гър­мят заради чес­тите прекъс­вания на елек­т­роенер­гията. Те вече са изп­ратили жалби до ЧЕЗ, Комисията за защита на пот­ребителите и национал­ния омбуд­с­ман. Мес­т­ните са категорични, че не става дума за кражба на кабели, както твърди ЧЕЗ. Те зап­лашиха, че ако не бъдат взети мерки, ще зат­ворят тунела в “Люлин“. Вече нямаме тър­пение. Това, което каз­ват от ЧЕЗ, са пълни лъжи. Токът спира по 10 пъти на ден. Значи те искат да ми кажат, че се раз­биват по 10 трафопоста на ден и ги оправят за 15 минути ли? Нас какво ни интересува, че те не си пазят и защитават мрежата?, раз­г­неви се един от недовол­ните жители. Според тях проб­лемът е, че не се под­дър­жат съоръженията и не се прави профилак­тика на мрежата.