БАС поздрави ЗЕМЯ и „Русия днес”: Отстоявате истината с талант

БАС поздрави ЗЕМЯ и „Русия днес”: Отстоявате истината с талант

Бъл­гар­с­кият антифашис­тки съюз се присъедини към поз­д­равите до ЗЕМЯ и „Русия днес” във връзка с юбилеите на двете издания. В писмо, под­писано от пред­седателя на УС на БАС Симеон Игнатов се казва: „През изминалите години спечелихте обичта на десетки хиляди бъл­гари с отк­ровената си граж­дан­ска позиция и защита на истината в съв­ремен­ното бъл­гар­ско общес­тво. Репор­тажите, статиите, пуб­лицис­тиката, художес­т­вените тек­с­тове на вашите страници са високо професионални и проник­нати от голямо съдър­жание. С перата на редак­торите и стотици сът­руд­ници вие воювате за свобода, защита на човека, раз­пънат от социални и духовни унижения в годините на неолиберализма в бъл­гария.

В ЗЕМЯ и „Русия днес” дос­тойно място намира и многовеков­ната история на Отечес­т­вото ни Бъл­гария. Отс­тоявате и процесите във великата и брат­ска Русия – нашата двойна освободителка.

Благодарим ви, че на страниците на двете авторитетни медии отразявате с талант и мъд­рост и антифашис­т­ката съп­ротива и под­вига на Първа бъл­гар­ска армия в Отечес­т­вената война, а също и под­вига на Съвет­с­ката армия, която с героизъм и саможер­тва на своите войни пречупи гръб­нака на хитлеро-фашизма и с марша на победата освободи Европа и света от злото, зап­лашило човечес­т­вото.

Вие дос­тойно преминахте през труд­нос­тите на чес­т­ните медии, които защитават свободата във всич­ките й измерения. Съп­ричас­тни сте с миналото, сегаш­ния ден и бъдещето на Родината ни. Успех, приятели!”, завър­шва пос­ланието си до нашите екипи и читатели ръковод­с­т­вото на БАС. ЗЕМЯ и „Русия днес” получиха поз­д­равителен адрес и от Облас­т­ния съвет на БАС в София-област, начело с Йор­данка Крин­чева.