Двама наши фронтоваци отлетяха за Парада на победата в Москва

Двама наши фронтоваци отлетяха за Парада на победата в Москва

Спир­дон Спир­донов

Бъл­гария ще има пред­с­тавители на таз­годиш­ния Парад на победата в Мос­ква на 9 май. За рус­ката столица отлетяха ветераните от Втората световна война доц. д-р Иван Сечанов и Борис Гър­нев. На пър­вата нощна репитиция за парада по улиците на Мос­ква излязоха над 13 000 военни и близо 150 единици бойна тех­ника.

Под­пол­ков­ник от запаса от медицин­с­ката служба доц. д-р Иван Сечанов е пред­седател на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария. Той е роден през 1926 г. в с. Правос­лав, Чир­пан­ско. Учас­тва в организираната антифашис­тка съп­ротива и в зак­лючител­ната фаза на Втората световна война, като доб­роволец лекокар­течар. Води бойни дейс­т­вия в района на Страцин и Стражин, днешна Репуб­лика Македония. Носител е на орден „За храб­рост“. След като завър­шва медицина в София (1954), работи като лекар в род­ното си село; околийски лекар на Чир­пан, окръжен лекар на Стара Загора, зам.-министър на народ­ното здраве, дъл­гогодишен пред­седател на Проф­съюза на здрав­ните работ­ници. Синът и един от внуците му са хирурзи, дъщеря му е балерина, ръководител на балет­ния със­тав “Арабеск”; има още 3 внуци и 1 прав­нучка.

Под­пол­ков­ник от запаса Борис Гър­нев е заместник-председател на Облас­т­ния управителен съвет на Съюза на ветераните от вой­ните в Плов­див. Носител е на орден „За храб­рост”. Служил е в Осма батарея на 11-ти дивизионен артилерийски полк на 11-та македон­ска дивизия. Има 4 деца, 8 внука, 14 прав­нука и 3 прап­рав­нука. Най-трудният фрон­тови период беше зимата на 1945 г., раз­казва бай Борис. Помни всеки детайл от Големия бой, слав­ната Драв­ска епопея от март 1945 г. На 12 март в раз­гара на най-тежката битка с нем­ците за Драва артилерис­тът Гър­нев губи най-добрия си приятел — Анд­рей Цуцуманов, коман­дир на автоматично пехотно отделение в със­тава на 16 дивизия. Бил храб­рец, повел отделението си в атака срещу гер­ман­ците и пръв загинал.