3 хил. медицински сестри излизат на протест

3 хил. медицински сестри излизат на протест

Над 3 хил. специалисти по здравни грижи се заканиха да излязат на протест на 12 май, Меж­дународ­ния ден на сес­т­рин­с­т­вото. Медицин­с­ките работ­ници ще протес­тират в цен­търа на столицата на площад “Независимост“ в 11 часа.

Протес­т­ните дейс­т­вия са организирани от Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи с под­к­репата на Федерацията на син­дикатите в здравеопаз­ването — КНСБ и Кон­федерацията на независимите син­дикати в Бъл­гария. На протеста ще присъс­тва и Пол Да Рав — генерален сек­ретар на Европейс­ката федерация на сес­т­рин­с­ките асоциации (EFN). Протес­тът е под­к­репен и от със­ловни и пациен­т­ски организации. Като сериозни проб­леми със­ловието изтъква недос­тига на кадри, лип­сата на млади специалисти в здравеопаз­ването, както и нис­ките зап­лати и лип­сата на диферен­цирано зап­лащане. В протеста ще се включат специалисти по здравни грижи от цялата страна — медицин­ски сес­три, акушерки, фел­д­шери, медицин­ски и рен­т­генови лаборанти, рехабилитатори. Към момента у нас работят приб­лизително 25 000 медицин­ски сес­три, а на сис­темата са нужни още 30 000. Акушер­ките наб­рояват 4000, а са необ­ходими още тол­кова. Сред­ната въз­раст на медицин­с­ките сес­три е 53 г., а на акушер­ките 51 г.

Дек­ларация с исканията на със­ловието, адресирана до пред­седателя на Здрав­ната комисия в 44-то Народно съб­рание, министър-председателя и минис­търа на здравеопаз­ването, ще бъде прочетена по време на протеста.