Вестник БАНКЕРЪ стана на четвърт век

В събота 12 април година вес­т­ник „Бан­керъ” навърши дос­толепна за бъл­гар­ски медии въз­раст – 25 години. Чес­тито, колеги! Много издания през тези години се удавиха във времената на прехода ни. А „Бан­керъ” устоя, въп­реки интерес­ните от китайс­ката прокоба времена, в които живя и живее. За тези 25 години вес­т­никът прив­лича читателите си с най-точните финан­сови анализи, с градивна и зас­лужена критика, с помощ за биз­неса, като е толеран­тен и защитава раз­лични позиции, да огласява съм­нител­ните сделки и скан­дали, но когато има повод за пох­вали – да не се щади!

Чес­тит рож­ден ден, БАН­КЕРЪ! За читателите е важно изданието да е интересно, полезно, да казва истината и да инфор­мира и комен­тира вярно и обек­тивно. Наз­д­раве и За много години!