АДФИ проверява МВР за противоударните каски

АДФИ проверява МВР за противоударните каски

Аген­ция за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция (АДФИ) започва проверка след сиг­нал за съм­нение как се провеж­дат общес­т­вените поръчки в МВР, съоб­щиха от Антикоруп­цион­ният фонд (АКФ), които са подали сиг­нала. Запит­ването е за нарушения при въз­лагане на общес­т­вени поръчки и сключ­ване на договори за дос­тавки за противоударни каски за нуж­дите на МВР. Сиг­налът е раз­г­ледан от пос­тоян­ната комисия на АДФИ. Комисията е решила, че ще има финан­сова инс­пек­ция в Дирек­ция “ Управ­ление на соб­с­т­веността и социални дей­ности“ към Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи. Припом­няме, на 2 април от АКФ алар­мираха, че една и съща фирма печели два търга на МВР като прос­рочва пър­вата дос­тавка на противоударни каски. За едни и същи изделия дава раз­личен гаран­ционен срок. Пред­метът на дей­ност на ком­панията е раз­личен от подобна дей­ност, а се подозира, че са учас­т­вали свър­зани лица в тър­говете, показва раз­с­лед­ване на АКФ. И двете поръчки са за противоударни каски като цената им е силно завишена.