Посланикът на Казахстан поздрави ЗЕМЯ и „Русия днес”

Посланикът на Казахстан поздрави ЗЕМЯ и „Русия днес”

Продъл­жават да прис­тигат поз­д­рав­ления до ЗЕМЯ и „Русия днес-Россия сегодня” по повод юбилеите на двата вес­т­ника. Вчера в редак­цията се получи поз­д­равителен адрес от Н. Пр. Темир­тай Избас­тин – пос­ланик на Казах­с­тан у нас. В него той под­нася лич­ните и от колек­тива на посол­с­т­вото поз­д­рав­ления. Дип­ломатът от приятел­ски Казах­с­тан изтъква ролята на ЗЕМЯ като медия за инфор­миране за проб­лемите на сел­с­кос­топан­с­ките произ­водители, а на „Русия днес” за инфор­миране за политичес­ките, кул­тур­ните и икономичес­ките процеси в Казах­с­тан. Пос­ланик Избас­тин пожелава на ръковод­с­т­вото и екипите на двата вес­т­ника крепко здраве, благоден­с­т­вие и големи успехи.

Визитка: Н. Пр. Темир­тай Избас­тин е роден на 10 сеп­тем­ври 1957 г. в с. Баянаул, Пав­лодар­ска област, Казах­с­тан. Пър­вото му образование е медицин­ско, той е завър­шил Алматин­с­кия дър­жавен медицин­ски инс­титут. По-късно той се насочва към дип­ломацията, а след това завър­шва и юридичес­кия факул­тет в Алматин­с­кия дър­жавен универ­ситет “Абай“. Като дип­ломат г-н Избас­тин е работил в посол­с­т­вата в Гер­мания и Авс­т­рия, като начал­ник управ­ление и и.д. шеф на Дирек­ция „Кон­сул­ски отношения” във Вън­шно минис­тер­с­тво на Казах­с­тан, а от 2009 г. ръководи посол­с­т­вото на род­ната си страна у нас.

Владее руски, нем­ски и анг­лийски език.

Женен е, има четири деца.