838 местности в Стара Загора с нови български имена

838 местности в Стара Загора с нови български имена

Общин­с­кият съвет в Стара Загора смени турско-арабските имена на 838 мес­т­ности, съоб­щиха от ВМРО. На заседанието на Общин­с­кия съвет в Стара Загора вчера общинарите приеха 838 мес­т­ности, които сега носят турско-арабски имена, да бъдат преименувани с бъл­гар­ски имена. Срещу решението са гласували един­с­т­вено съвет­ниците от ДПС. Нюз.бг. припомня, през 2014 г. общин­с­ките съвет­ници от ВМРО и “АТАКА“ пред­ложиха промените. Тогава ОС в Стара Загора взе решение за преименуването на всички мес­т­ности в 51 населени места на територията на общината. През 2017 пък започна работа временна комисия, включ­ваща пред­с­тавители на ГЕРБ, НФСБ, “АТАКА“, ВМРО и Рефор­матор­ски блок. С решението в Стара Загора бе завър­шен един процес, започ­нал още през далеч­ната 1878 г. от нашите предци. Основна зас­луга за това нещо имат общин­с­ките съвет­ници Антон Андонов от ВМРО и Михаил Михай­лов от “АТАКА“, пишат от ВМРО. Според пат­риотите в Стара Загора в хода на работата на комисията е станало ясно, че в областта има множес­тво нераз­бираеми за съв­ремен­ниците наименования, като част от тях се оказали смесица от турско-арабски и стари бъл­гар­ски думи. От комисията обяс­няват, че соб­с­т­вениците на имоти в мес­т­нос­тите с променени имена няма да зап­лащат такси при вадене на документи. При изгот­вянето на списъците, които вече са предос­тавени на сел­с­ките кметове, е изпол­з­вана екс­пер­тизата на дъл­гогодишни универ­ситет­ски специалисти — османисти.